Østre Toten kommune

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Østre Toten består av tilbud både gjennom fylkeskommunen  Utforsk produksjoner i DKS - Den kulturelle skolesekken | Den kulturelle skolesekken og fra en lokal meny for alle grunnskoleelever i Østre Toten kommune.

Målene med Den kulturelle skolesekken er

  • å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning som skal favne om alle elever i grunnskolen og den videregående opplæringen, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har.
Målsettingene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken er definert i oppdraget fra staten (“Kulturell skulesekk for framtida” (Stortingsmelding nr. 8 - 2007-2008).

Rammeplan

Rammeplan for Den kulturelle skolesekken i Østre Toten legger i tillegg vekt på at Den Kulturelle skolesekken skal være med å utvikle elevenes lokalkunnskaper og kunnskaper om de tilbudene og mulighetene som finnes i lokalmiljøet, blant annet ved å benytte lokale profesjonelle kunstnere og kulturinstitusjoner.

Kulturmenyen fra Oppland fylkeskommune danner basis tilbudet i Den kulturelle skolesekken:
Alle grunnskoleelver får et scenekunsttilbud i løpet av skoleåret.
I tillegg gis det tilbud om to av følgende:
Visuellkunst fra 2. – 10.trinn, eller film fra 5. – 10.trinn, eller litteratur fra 1. – 10.trinn.

I tillegg får de fleste trinnene i grunnskolen et tilbud gjennom den lokale menyen i løpet av skoleåret.

Den lokale menyen settes sammen av et Kulturforum bestående av representanter fra kommunens kulturinstitusjoner, skole og kulturetat.
Arbeidet med Den kulturelle skolesekken koordineres fra kulturkontoret.

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88