Østre Toten kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Østre Toten

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PP-tjenesten jobber etter opplæringsloven § 11-13 og barnehageloven § 33.

Hvordan henvise for individuelt tilrettelagt opplæring, § 11-6:

§ 11-4 personlig assistanse og § 11-5 fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler krever ikke henvisning til PP-tjenesten. Ta direkte kontakt med skolen.

 1. Ta kontakt med elevens skole.
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Skolen henviser til PPT.
 4. PPT utreder og skriver sakkyndig vurdering.
 5. Rektor fatter enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring, etter sakkyndig vurdering.
 6. Elev/foresatt må samtykke før enkeltvedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring fattes.
 7. Ønsker du å klage på enkeltvedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet enkeltvedtaket.

Hvordan henvise for spesialpedagogisk hjelp og støtte 0-6 år:

§ 37 barn med nedsatt funksjonsevne krever ikke henvisning til PP-tjenesten. Ta direkte kontakt med barnehagen.

For barn i barnehage:

 1. Ta kontakt med barnets barnehage.
 2. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Barnehagen henviser til PPT.
 4. PPT utreder og skriver sakkyndig vurdering.
 5. Barnehagesjef fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, etter sakkyndig vurdering.
 6. Foresatte må samtykke før enkeltvedtaket om spesialpedagogisk hjelp fattes.
 7. Ønsker du å klage på enkeltvedtaket må du sende klage til barnehagesjefen.

For barn som ikke går i barnehage:

Ta kontakt med PP-tjenesten: 

MERK:
Ved behov for innsyn i klientmappe eller attester, ta direkte kontakt på e-post, med navn og fødselsdato.

For bistand til viderehenvisning til BUP, ta direkte kontakt med skolen/barnehagen.

Liz-Natalie Holt Iversen
Leder
E-post
Telefon 94 87 95 16
Mobil 94 87 95 16

Åpningstider

09:00 - 15:00

Kontakt

PP-tjenesten

Telefon: 61 14 15 00