Østre Toten kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Østre Toten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt kommunal tjeneste. Tjenestens oppgaver er beskrevet i Barnehagelovens § 19 c og i Opplæringslovens § 5-6.

PPT skal:

 • Hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de kan tilrettelegge tilbud og opplæring for barn med særlige behov.
 • Være sakkyndig instans for barn i barnehagealder, grunnskolealder og for voksne med grunnskoletilbud.  Dette innebærer at PPTs saksbehandlere undersøker, forbereder og skriver sakkyndige vurderinger for barn som henvises til PPT. Barn som henvises antas å ikke ha, eller kan få utbytte av det ordinære barnehagetilbudet, eller det ordinære opplæringstilbudet i skolen.

Årsaker til dette kan være:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker 
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhets-vansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

PPTs ansatte arbeider blant annet på følgende måter:

 • Er samtalepartnere dersom det er ønskelig med anonyme drøftinger. Dette kan gjelde saker som omhandler større miljø som f.eks. klasser i skolen og avdelinger i barnehagen, men også saker der fokus er rettet mot enkelte av barna i miljøet.
 • Er kontaktpersoner for ulike barnehager og skoler. Skole- og barnehageansatte kan melde behov for drøftinger til barnehagens/skolens kontaktperson i PPT. Dette kan gjelde saker som angår større miljø eller saker der fokus er rettet mot enkelte av barna i miljøet. Dersom enkelte av barna skal drøftes ikke-anonymt, krever dette samtykke fra foresatte.
 • PPT tilbyr veiledning i aktuelle tema etter forespørsel fra barnehageansatte, skoleansatte og i noen tilfeller foresatte.
 • Dersom barn henvises til PPT med ønske om utredning/sakkyndig vurdering, kommer henvisningene vanligvis fra skoler, barnehager i samarbeid med foresatte. Ofte er barnet som henvises allerede drøftet med kontaktperson fra PPT i den barnehagen eller skolen barnet tilhører. Dette er en fordel fordi PPT da allerede har kjennskap til barnet og situasjonen rundt barnet. Henvisningen må uansett være underskrevet av foresatte.

Foresatte kan også henvise egne barn selv. I slike tilfeller vil det uansett være nødvendig for PPT å samarbeide med barnets barnehage eller skole for å kartlegge tilbudet barnet allerede har.

Saksgang i forbindelse med sakkyndighetsarbeid gjøres kjent for foresatte og barn i forkant- eller i oppstartsfasen av en utredning.

Relaterte dokumenter:

Liz-Natalie Holt Iversen
Leder
E-post
Telefon 94 87 95 16
Mobil 94 87 95 16

Åpningstider

09:00 - 15:00

Kontakt

PP-tjenesten

Telefon: 61 14 15 00