Østre Toten kommune

Politisk styring

Tanken bak det lokale selvstyret (formannskapslovene av 1837) er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv.

Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder. Kommunens inntekter er direkte skatt fra innbyggerne, kommunale avgifter og overføringer fra staten. Staten prøver å jevne ut økonomiske forskjeller mellom kommunene i landet vårt, og sikre et visst tjenestetilbud i hele landet ved å gi statlige overføringer.

Kommunestyret

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Kommunelovens § 6 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og medlemmer til andre kommunale styrer, råd og utvalg. Kommunestyret behandler saker som legges fram av formannskapet, råd og utvalg.

Kommunestyres medlemmer med møteplan og dokumenter

Formannskapet

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra kommunedirektøren.

Formannskapets medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg

Råd

Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.  Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Kontrollutvalgets medlemmer med møteplan og dokumenter