Østre Toten kommune

Tiltak i bekker og elver etter ekstremværet - hva må du søke om?

Det er vanligvis nødvendig å søke om å gjøre tiltak i vassdrag. Alle tiltak som ikke er strakstiltak for å hindre vesentlige skader, kan derfor være søknadspliktige. Det er ditt ansvar å sjekke dette og å sende de nødvendige søknadene før du gjør tiltak.

Det er viktig å være klar over at du i mange tilfeller må du søke flere offentlige instanser om tillatelse til å gjøre et samme tiltaket. I noen tilfeller må du søke både til NVE (Norges vassdrags- og energidirektoratet), Innlandet fylkeskommune og Østre Toten kommune.

Hvis du skal gjøre tiltak i en elv eller bekk i etterkant av «Hans», gjelder følgende for hva du må søke om:

  • Strakstiltak for å hindre mer skade trenger ikke å søkes om verken til NVE eller Innlandet fylkeskommune, men må i noen tilfeller meldes til NVE (Norges vassdrags- og energivesen) i etterkant. Et tiltak er ikke lenger å regne som «strakstiltak» når den akutte fasen er over.
  • Gjenoppretting av bekker og elver til slik det var før uværet kom, kan gjøres innen tre år uten å søke NVE. Vær klar over at du uansett må søke NVE hvis du vil flomsikre vassdraget bedre enn det var før uværet.
  • Det er fisk i mange av bekkene og elvene i Østre Toten. Hvis du skal gjøre tiltak i et fiskeførende vassdrag, må du sende en enkel søknad til Innlandet fylkeskommune for å få tillatelse etter innlandsfiskeloven. Det gjelder også når det er snakk om å gjenopprette til opprinnelig tilstand, og du ikke trenger å søke til NVE. En tillatelse fra NVE gir deg ikke unntak fra å måtte søke til fylkeskommunen.
  • En del tiltak kan i tillegg være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Du må da søke kommunen om tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Vi anbefaler at du alltid kontakter kommunens byggesaksenhet for å sjekke om dette gjelder for det tiltaket du skal gjennomføre. Du finner mer informasjon om dette på kommunens nettsider om byggesak.

Du kan lese mer under om hva som gjelder for ulike saker.

Strakstiltak for å hindre ytterligere skader

Hvis en elv/bekk har skiftet leie eller renner over sine bredder slik at hus, vei eller jorder blir berørt, kan og bør du gjøre strakstiltak for å hindre vesentlige skader. Det er ikke nødvendig å søke om dette til noen instanser.

Hvis du gjennomfører slike strakstiltak, er du selv ansvarlig for at dette ikke medfører skade på andre eiendommer lenger ned i vassdraget, eller at allmenne interesser blir skadelidende. Allmenne interesser kan være turstier, fiskeplasser og lignende. Hvis de tiltakene du gjør påfører andre eiendommer skade, kan du bli erstatningsansvarlig.

Hvis tiltaket kan være til ulempe for allmenne interesser i vassdraget skal du gi melding om dette til NVE snarest mulig etterpå. Dette gjøres ved å sende en epost med beskrivelser av tiltaket, gjerne med bilder og kartangivelse, til nve@nve.no

Gjenoppretting av bekke- og elveløp til tidligere tilstand

Ekstremvære har ført til at mange bekker og elver har tatt et nytt løp under en flomhendelse, eller det har endret seg og blitt dypere eller grunnere. Du kan gjenopprette ved å tilbakeføre til det opprinnelige elveløpet, renske opp eller påfylles masser innen tre år, uten å søke NVE om tillatelse.

Gjenoppretting av vassdraget innebærer at:  

  • Du kan ta ut masser der det har fylt seg opp 
  • Du kan fylle på med masser der bekken eller elva har fått et dypere løp eller blitt bredere.  
  • Gjenopprettingen kan ikke gå lenger enn å til å gjenskape vassdragets tilstand før hendelsen. Slik gjenoppretting kan utføres av grunneier selv eller av andre eiere i vassdraget, og må gjennomføres innen tre år etter en enkeltstående hendelse. Hvis det går mer enn tre år etter hendelsen, er det nødvendig å søke om konsesjon etter vannressursloven fra NVE.  

Du har plikt til å melde fra til NVE om tiltaket, hvis gjenopprettingen kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser.

Allmenne interesser kan være turstier, fiskeplasser og lignende. Hvis de tiltakene du gjør påfører andre eiendommer skade, kan du bli erstatningsansvarlig. Melding sendes til nve@nve.no.

Forbedring av flomsikring

Hvis du ønsker å bygge opp igjen elvebredden med bedre flomsikring enn det var tidligere, må du søke NVE om konsesjon til vassdragstiltak. Dette er regulert i vannressursloven. Konsesjon betyr tillatelse.

Du finner mer informasjon om konsesjon og hvordan du søker her: Konsesjon til vassdragstiltak - NVE.

Tillatelse til tiltak i fiskeførende vassdrag

Når du planlegger for et tiltak i elver og bekker der det er fisk, er det er viktig å gjennomføre disse slik at de ikke medfører langvarig skade på fisk og andre ferskvannsorganismer. Du må derfor søke Innlandet fylkeskommune om tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven når du skal gjøre tiltak i fiskeførende vassdrag. Dette gjelder alle typer tiltak bortsett fra krisetiltak som gjennomføres for å sikre verdier mens en ekstremhendelse pågår.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker her: Tiltak i fiskeførende vassdrag etter «Hans».

Fylkeskommunen har i etterkant av "Hans" lagt opp til en forenklet søknadsprosess, slik at det skal være mulig å få en rask tilbakemelding på tiltak som må gjennomføres før høstflommen.