Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status per 25. august 2021.

Fase 1 - området Vestvegen og Lund

Det er inngått avtale med Telenor om utbygging, utbygging pågår. Til sammen omfatter dette 287 adresser som nå får tilbud om høyhastighetsbredbånd via fiber fra Telenor.

Telenor har åpnet en egen webportal https://fiber.telenor.no hvor de som ønsker å bestille fiberbredbånd kan gjøre det. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Konkret oversikt over hvilke adresser som nå får tilbud om fiber bredbånd (dette fremgår også av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune):

Slik går du frem for å bestille fiber:

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no

 1. Søk opp din gateadresse
 2. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 3. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 4. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Etter statusmøte med Telenor 25.08.21 er fortsatt målsettingen at området Vestvegen skal være ferdig utbygd innen 31.12.2021, og at området Lund skal være ferdig utbygd innen utgangen av mars 2022. 

Oppslutning:

Det er viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet, og at flest mulig benytter muligheten til å skaffe seg høyhastighets bredbånd via fiber. Tilbudet vil være tidsbegrenset. 

Tilbudet retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter, fritidsboliger med videre i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for eventuelt tilbud.

Per dags dato har 71 prosent av totalt 287 husstander inngått avtale med Telenor. Dette er en oppslutning vi er fornøyde med, men det er fortsatt mulig å inngå avtale om fiber.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Utbyggingen startet våren 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden: https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/

Relatert dokument

Fase 2 - områdene Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen nord

Tilsvarende som for området Vestvegen/Lund (se ovenfor) er det inngått avtale med Telenor om utbygging av  tre områder som er benevnt Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen nord. Til sammen omfatter disse områdene p.t. 394 adresser som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber.

Målsettingen er at disse områdene skal være ferdig utbygd innen 31.12.2022. Området Kolbulinna vil få en noe tidligere oppstart enn de de to øvrige områdene. Her vil utbygging starte opp høsten 2021. Dette har sammenheng med utbyggingen av området Vestvegen og Lund.  

Telenor har nå åpnet webportalen https://fiber.telenor.no også for disse områdene. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille fiberbredbånd. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Slik går du frem for å bestille fiber:

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no

 1. Søk opp din gateadresse
 2. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 3. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 4. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Oppslutning:

Det er viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet, og at flest mulig benytter muligheten til å skaffe seg høyhastighets bredbånd via fiber. Tilbudet vil være tidsbegrenset. 

Tilbudet retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter, fritidsboliger med videre i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for eventuelt tilbud.

Salget er startet opp og feltsalg (dør-) er gjennomført for området Kolbulinna og Mjøsvegen nord, området Vestbygda står for tur. Per dags dato har 62% av husstandene i området Kolbulinna og Mjøsvegen nord inngått avtale med Telenor. Den fysiske utbyggingen er planlagt startet i oktober 2021 (Kolbulinna) og i løpet av vinteren for de to øvrige områdene. Det er derfor viktig at de som vurderer fiberbasert bredbånd benytter denne muligheten til å tegne avtale med Telenor før utbyggingen begynner.   

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Utbyggingen starter høsten 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden: https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/

Relatert dokument

På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn.

Fase 3 - områdene Totenvika, Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv.

Det er i august 2021 inngått avtaler med Telenor og Eidsiva Bredbånd om utbygging av høyhastighets bredbånd (fiber) til ytterligere 717 adresser slik;

 • Eidsiva Bredbånd: Området Totenvika 257 adresser
 • Telenor: Området Øverskreien 186 adresser
 • Telenor: Området Kvikstad, Møllerhagen mv. 274 adresser

Kommunens bredbåndskart er oppdatert etter at det er inngått avtaler med Eidsiva Bredbånd og Telenor om utbygging av områder i Totenvika, Ytter-Kolbu og Øverskreien basert på 2020-midler (fase 3). Utbyggingsområdene er utvidet fra opprinnelig 474 adresser til nå 717 adresser. Dette er en vesentlig utvidelse i forhold til de opprinnelige områdene, det er bra. Områdene er merket med en lys blåfarge i kartet med status signert kontrakt. Nå starter prosessen for utbyggerne (Eidsiva Bredbånd og Telenor) og områdene skal være ferdig utbygd innen 31.12.2023.

Eidsiva Bredbånd har nå etablert en egen landingsside, www.eidsiva.net/totenvika med nærmere informasjon om utbyggingen i Totenvika med blant annet nærmere beskrivelse av utbyggingsområdet. I tillegg er Eidsiva Bredbånd i ferd med å sende ut informasjonsbrev til alle husstander, og feltsalg (dørsalg) vil starte i uke 38. 

Fase 4

Det er sendt inn søknad om midler til offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd også for 2021 (2021-søknad). Dette vil være 4. året kommunen søker om midler til utbygging av bredbånd. Svar på søknaden forventes i løpet av 3. kvartal 2021.   

Her har Østre Toten kommune bevilget fem millioner kroner og søkt henholdsvis Innlandet Fylkeskommune og Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – staten) om ytterligere tilskudd. Søknaden omfatter seks områder med til sammen 541 adresser. Områdene er grovt tegnet inn på  bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune.

Når summen av offentlige tilskuddsmidler er klar vil områdene bli lagt ut på anbud og resultatet av anbudskonkurransen vil avgjøre omfanget av utbyggingen.