Østre Toten kommune

Innføring av hytterenovasjon i Østre Toten

Det er nå laget en rapport for å informere hytteeiere og andre om arbeidet med å innføre hytterenovasjon i Østre Toten kommune, og om hvorfor dette blir gjort.

I 2017 vedtok kommunestyret gjennom forskrift om renovasjon for husholdningsavfall at det skal være renovasjonsordning for hytter og andre fritidsboliger i kommunen. Alle kommuner i Norge er pålagt å ha en slik ordning gjennom forurensningsloven, og mange kommuner har allerede har dette i mange år. Østre Toten er i dag den eneste kommunen i regionen som ikke har innført en slik ordning.

I vinter startet arbeidet med å finne ut hvordan renovasjonsordningen bør være for de 1350 fritidsboligene i kommunen.

Ordningen vil tidligst bli innført sommeren 2024, og skal være et selvkostområde. Det betyr at gebyret kun vil dekke de faktiske kostnadene ved renovasjonsordningen - kommunen vil ikke tjene penger på dette.

Hva finner du i rapporten?

Kommunen har laget en rapport som beskriver hva som er status for prosjektet så langt. Rapporten vil gi hytteeierne, hytteforeninger og andre interesserte informasjon om hvorfor kommunen innfører hytterenovasjon, hvilke rammer kommunen må forholde seg til, hvilke løsninger som kan være aktuelle, og gi svar på spørsmål som vi vet mange har om dette temaet. Rapporten ble lagt fram i politisk utvalg for samfunnsutvikling 23. august.

Du kan lese rapporten her: Innføring av hytterenovasjon i Østre Toten - statusrapport pr 1. august 2023 (PDF, 3 MB)

Når flere detaljer rundt den kommende renovasjonsordningen er klare, vil en oppdatert rapport bli sendt ut. Dette vil tidligst skje på senhøsten 2023.

Har du innspill?

Hvis du har konstruktive innspill til hvordan en ordning for hytterenovasjon bør være i Østre Toten, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger. Vi ber om at dette gjøres skriftlig.

Vi oppfordrer til at du leser statusrapporten før du kommer med innspill, slik at du vet hva som er bakgrunnen for at ordningen blir innført, og hvilket handlingsrom kommunen har innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Du kan komme med innspill via kommunens kontaktskjema eller ved å sende en e-post til postmottak@ototen.no.