Østre Toten kommune

Du kan få støtte til opprydding etter "Hans"

Fram til 1. juli kan du søke om støtte til å rydde opp eierløst avfall som ligger igjen på privat grunn etter ekstremværet “Hans”.  Ordningen omfatter ikke bare vanlig søppel og avfall som ligger langs elve-/bekkekanten, men også for eksempel fjerning av drivved som har lagt seg i selve elve-/bekkeløpet slik at det er delvis tett.

Kort om ordningen

 • Du kan få dekket inntil 85 prosent av dokumenterte kostnader. Resten må du selv dekke som egenandel.
 • Minste utbetaling er 10 000 kroner.
 • Din egen arbeidsinnsats dekkes ikke.
 • Søknaden sendes elektronisk på eget skjema.
 • Du kan søke for opprydding som allerede er gjennomført, så lenge du har den dokumentasjonen som kreves til søknaden (se under).
 • Søknadsfristen er 1. juli 2024, og det er ikke mulig å søke om utsettelse på fristen.

Du får IKKE tilskudd hvis:

 • du vet hvem som eier avfallet
 • oppryddingen kunne vært dekket av andre ordninger, for eksempel forsikring (dekker hager/eiendom inntil ca 5 mål rundt forsikret bolig/bygg) eller naturskadeerstatning (dekker fjerning av avfall som ligger ut over jordbruksarealer som er i drift).

Ordningen dekker ikke fjerning av stein og løsmasser som har lagt seg i elveløpet.

Krav til søknaden

 • Grunneier eller den som har råderett over eiendommen kan søke. Dokumentert råderett kan være avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l.
 • Du må vedlegge bilder og kartangivelse over arealet som ble berørt. 
 • Du må dokumentere opprydningskostnadene på eiendommen.  
 • Du må legge ved kvitteringer, fakturaer, bilder m.v. fra den eller de som utfører oppryddingsarbeidet, og for utgifter til selve avfallshåndteringen/innleveringen av avfallet hos avfallsmottak.  

Søknader vil bli behandlet av Statsforvalteren.

Mer informasjon