Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven

Søknad om tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1

Tiltak Gebyr
Oppføring av boligbygg eller hytte 19731,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte 9249,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg som inneholder utleie-/hybel-leilighet 9249,-
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg eller hytte som inneholder ny selvstendig boenhet 19731,-
Tillegg pr ny boenhet utover den første 9866,-
Frittliggende garasje, uthus eller anneks 9249,-
Tilbygg til garasje, uthus eller anneks 7399,-
Svømmebasseng 7399,-
Riving av tiltak 6021,-
Terrasser og takoverbygg 6021,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av driftsbygninger i landbruket (over 1 000 m2 BRA):
Bruksareal første 1 000m2 (etter NS 3940) 25897,-
Bruksareal fra 1 001m2, sats kr/m2 42,-
Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg:
Bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) 12332,-
Bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 98,-
Bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 42,-
Uisolerte lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50 % gebyr

 

Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3
Tiltak Gebyr
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, inntil 200 kvadratmeter 8633,-
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, 200 -1 000 kvadratmeter 17265,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, inntil 200 kvadratmeter 6166,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200 -1 000 kvadratmeter 12332,-
Frittliggende garasje, uthus og anneks inntil 70 kvadratmeter 6413,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg (inntil 50m2 BRA/BYA) som inneholder utleie-/hybelleilighet 8007,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter (BRA/BYA) 5797,-
Svømmebasseng 5797,-
Riving av tiltak 2589,-
Terrasser og takoverbygg 2589,-
Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg 3699,-

 

Arealuavhengige tiltak
Tiltak Gebyr
Fasadeendring og andre arealuavhengige tiltak 4803,-
Bruksendring (PBL §20-3) 9865,-
Bruksendring (PBL §20-4) 4934,-
Bygningstekniske installasjoner, pipe/ildsted, skilt/reklameinnretninger 2467,-

Basseng, dammer og kummer inntil 30m2 (i tilknytning til landbruksdrift)

2467,-

Basseng, dammer og kummer over 30m2(i tilknytning til landbruksdrift)

7400,-
Terrenginngrep 6167,-

 

Opparbeidelse av infrastruktur
(VVA-anlegg som betjener mer enn én bruksenhet)
Tiltak Gebyr
Parkeringsplass 6015,-
Veg inntil 100 m 2406,-
Veg 100 - 500 m 6015,-
VA-nett inntil 100 m 4934,-
VA-nett 100 - 500 m 9866,-
Veg og VA-nett over 500 m 18497,-

 

Søknad om deling av eiendom

Søknad om deling av eiendom
Grunnlag Gebyr
Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon 6413,-

 

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22
Grunnlag Gebyr
Ansvarsrett fra foretak 3007,-
Personlig ansvarsrett som selvbygger 3007,-
Endring av ansvarshavende 555,-

 

Reduserte satser ved søknad om tillatelse til tiltak

Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25 % for hver påbegynt uke fristen overskrides - jfr. SAK10 kap. 7.

For kommunens arbeid med saken når den blir trukket, betales 25 % av normalt gebyr. Dette gjelder også hvis søknaden blir avvist. Gebyret begrenses oppad til kr 15 000,-.

 

Diverse hensyn
Grunnlag Gebyr
Ved flertrinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse
Tillegg for hver igangsettingstillatelse 7769,-
Endring av tillatelse gitt etter pbl §20-4 3821,-
Endring av tillatelse gitt etter pbl §20-3 7769,-
Tillegg for SEFRAK-bygg som sendes til høring 3609,-
Første etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter § 20-3 jf. § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett) ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev. 4440,-
Purring på tilleggsopplysninger pr gang - for sak etter pbl §20-3 1542,-
Purring på tilleggsopplysninger pr. gang for sak etter pbl §20-4 1542,-

Purring på søknad ferdigattest, pr. gang

1542,-
Pr høring hos myndigheter 1233,-
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse – pr. gang 1500,-
Fravik fra byggeteknisk forskrift (TEK og VTEK) 6413,-
Dersom søknad om tiltak blir avslått betales 80 prosent av behandlingsgebyret (gjelder ikke fradeling)  

 

Ulovlighetsoppfølging
Ulovlighetsoppfølging skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 32.

 

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven
Grunnlag Gebyr
I plan- og byggesaker med politisk behandling 13812,-
I plan- og byggesaker med administrativ behandling 6413,-
Sakkyndig bistand:
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger i hht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger, og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.

 

Plansaker
Grunnlag Gebyr
1. Foreleggelse av planinitiativ jf. PBL §12-8 10000,-
2. Detaljregulering
Grunngebyr alle planer 36094,-
For områder avsatt til sentrumsformål - per daa 6618,-
Andre formål - pr daa for de første 10 daa 2406,-
Andre formål - pr daa utover de første 10 daa 1202,-
Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: Grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (gjelder ikke småbåthavn og andre områder for bygg og anlegg).
3. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning
Fatsettelse av planprogram 36995,-
4. Endring plan etter forenklet prosess
Endringer som krever høring hos regionale myndigheter 20000,-
Endringer som ikke krever høring hos regionale myndigheter 10000,-
5. Endring av plan gir tilsvarende gebyr som for nye planer.

Forutsetninger:
Den som fremmer privat planforslag skal betale:

  • annonsering og skriftlig varsling ved oppstart
  • for registrering av kulturminner
  • for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak

Planen skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (matrikkelbrev). Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling:

  • Ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling betales en andel av gebyret kroner 25 000,-. Resterende gebyr betales ved kunngjøring av vedtatt plan