Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven

 Søknad om tiltak etter PBL §20-3 jf. §20-1

Søknad om tiltak etter PBL §20-3 jf. §20-1
Grunnlag Gebyr
Oppføring av boligbygg eller hytte 21 382,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte 10 023,-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg som inneholder utleie-/hybelleilighet 10 023,-
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg eller hytte som inneholder ny selvstendig boenhet 21 382,-
Tillegg pr ny boenhet utover den første 10 691,-
Frittliggende garasje, uthus eller anneks 10 023,-
Tilbygg til garasje, uthus eller anneks 8018-
Svømmebasseng 8018.-
Riving av tiltak 6525-
Terrasser og takoverbygg 6525,-

Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av driftsbygninger i landbruket (over 1 000 kvadratmeter (m2) bruksareal (BRA):

Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av driftsbygninger i landbruket (over 1 000 kvadratmeter (m2) bruksareal (BRA):
Grunnlag Gebyr
Bruksareal første 1 000 kvadratmeter (etter NS 3940) 28 064,-
Bruksareal fra 1 001 kvadratmeter, sats kr/kvadratmeter 46,-

Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, pr påbegynt:

Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, pr påbegynt:
Grunnlag Gebyr
Bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) 13 364-
Bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 106,-
Bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter 46-
Uisolerte lagerbygg beregnes etter intervallene nevnt ovenfor med 50% gebyr.

Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tiltak etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3
Grunnlag Gebyr
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, inntil 200 kvadratmeter 9355,-
Driftsbygninger og tilbygg for husdyrhold, 200 -1 000 kvadratmeter 18 709,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, inntil 200 kvadratmeter 6682,-
Andre driftsbygninger og tilbygg, 200-1000 kvadratmeter 13 364,-
Frittliggende garasje, uthus og anneks inntil 70 kvadratmeter 6950-
Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg (inntil 50 kvadratmeter bruksareal (BRA)/bebygd areal (BYA) som inneholder utleie-/hybelleilighet 8677,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter (BRA/BYA) 6282,-
Svømmebasseng 6282,-
Riving av tiltak 2806,-
Terrasser og takoverbygg 2806,-
Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg 4008,-

Tiltak uavhengig av areal

Tiltak uavhengig av areal
Grunnlag Gebyr
Fasadeendring og andre tiltak uavhengig av areal 5205,-
Bruksendring (PBL §20-3) 10 690,-
Bruksendring (PBL §20-4) 5347,-
Bygningstekniske installasjoner, pipe/ildsted, skilt/reklameinnretninger 2673,-
Basseng, dammer og kummer inntil 30 kvadratmeter (i tilknytning til landbruksdrift) 2673,-
Basseng, dammer og kummer over 30 kvadratmeter (i tilknytning til landbruksdrift) 8019,-
Terrenginngrep 6683,-

Opparbeidelse av infrastruktur

Opparbeidelse av infrastruktur
Grunnlag Gebyr
Parkeringsplass 6518,-
Veg inntil 100 meter 2607,-
Veg 100 -500 meter 6518-
Vann- og avløpsnett (VA-nett) inntil 100 meter 5347,-
Vann- og avløpsnett (VA-nett) 100 -500 meter 10 691,-
Veg, vann- og avløpsnett over 500 meter 20 045,-

Søknad om deling av eiendom

Søknad om deling av eiendom
Grunnlag Gebyr
Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon 6 950,-

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22

Godkjenning av ansvarsrett etter PBL § 22
Grunnlag Gebyr
Ansvarsrett fra foretak 3259-
Personlig ansvarsrett som selvbygger 3259,-
Endring av ansvarshavende 601,-

Reduserte satser ved søknad om tillatelse til tiltak

Reduserte satser ved søknad om tillatelse til tiltak
Grunnlag
Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynte uke kommunen overskrider fristen, etter byggesaksforskriften (SAK10) kap. 7.
For kommunens arbeid med saken hvis søknaden blir trukket, betales 25% av ordinært gebyr. Dette gjelder også hvis søknaden blir avvist. Gebyret begrenses oppad til kr 15 000.
Frivillige lag og foreninger i Østre Toten er fritatt for ordinært saksbehandlingsgebyr i fm. byggesaker etter PBL §20-3 og 20-4, jf. kommunestyresak 093/21.

Diverse hensyn

Ved flertrinns saksbehandling beregnes fullt gebyr etter gebyrregulativet ved rammetillatelse.
Diverse hensyn
Gebyr Grunnlag
Tillegg for hver igangsettingstillatelse 8419,-
Endring av tillatelse gitt etter PBL §20-4 4141,-
Endring av tillatelse gitt etter PBL §20-3 8419,-
Tillegg for behandling av SEFRAK-bygg 3911,-
Ved behov for å etterspørre tilleggsopplysninger for å få en søknad fullstendig etter § 20-3 jf. § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett) beregnes gebyr ut fra kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev. 4811,-
Purring på tilleggsopplysninger pr. gang etter PBL §20-3 1671-
Purring på tilleggsopplysninger pr. gang for sak etter PBL §20-4 1671,-
Purring på søknad om ferdigattest, pr gang 1671,-
Pr. høring hos andre myndigheter 1336-
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse, pr. gang 1625,-
Fravik fra byggteknisk forskrift (TEK og VTEK), pr. gang 6950,-

Hvis en søknad om tiltak blir avslått betales 80% av behandlingsgebyret (gjelder ikke fradeling). 

Ulovlighetsoppfølging

Ulovlighetsoppfølging skjer i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) §32. 

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (PBL)

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (PBL)
Grunnlag Gebyr
I plan- og byggesaker med politisk behandling 14 968,-
I plan- og byggesaker med administrativ behandling 6950,-
Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger og lignende ut fra krav i lov eller forskrift, skal det i tillegg betales et gebyr som tilsvarer kostnaden for slik bistand. Tiltakshaver (den som skal utføre tiltaket) kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Da faktureres ikke gebyr fra kommunen.

Plansaker

1. Planinitiativ

1. Planinitiativ
Grunnlag Gebyr
Gjennomføring av oppstartsmøte etter PBL § 12-8 10 837,-

2. Detaljregulering

2. Detaljregulering
Grunnlag Gebyr
Grunngebyr alle planer 39 114,-
For områder avsatt til sentrumsformål - pr 1 000 kvadratmeter 7172,-
Andre formål - pr daa for de første 10 daa 2607,-
Andre formål - pr daa utover de første 10 daa 1303,-
Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget; grøntstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (gjelder ikke småbåthavner og andre områder for bygg og anlegg).

3. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning

3. Tillegg for planer med krav om planprogram og konsekvensutredning
Grunnlag Gebyr
Fatsettelse av planprogram 40 090,-

4. Endring av plan etter forenklet prosess

4. Endring av plan etter forenklet prosess
Grunnlag Gebyr
Endringer som krever høring hos regionale myndigheter 21 673,-
Endringer som ikke krever høring hos regionale myndigheter 10 837,-

5. Endring av plan etter PBL §12.14 1. ledd gir tilsvarende gebyr som for nye planer. 

 

Forutsetninger

Den som fremmer privat planforslag skal betale:

  • annonsering og skriftlig varsling ved oppstart
  • for registrering av kulturminner
  • for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak

Planen skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (matrikkelbrev). Områder som kommunen krever at skal tas med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret
vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling; ved innsendelse av planforslag til første gangs behandling betales en andel av gebyret kr 25 000, resterende gebyr betales ved kunngjøring av vedtatt plan.