Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Skolefritidsordning (SFO)

Priser/gebyrer - skolefritidsordning (SFO)
Plass Pris
20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag 696,-
40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager 1392,-
40 % - 3 ettermiddager 1392,-
50 % - 5 morgener 1740,-
60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager 2088,-
60 % -  4 ettermiddager 2088,-
80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager 2784,-
80 % - 5 ettermiddager 2784,-
100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager 3480,-
I ferier - halv dag 163,-
I ferier - hel dag 327,-

 

Redusert foreldrebetaling:

Søskenmoderasjon:

Det gis søskenmoderasjon med 25 % reduksjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre.

Inntektsgradert foreldrebetaling:

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Fra forskrift til opplæringslova:

Med hushald meiner ein [her] ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må søkjar opplyse kommunen om dette. Med inntektene til hushaldet meiner ein [her] hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt. Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.– 7. årstrinn

Dersom elever på 5.–7. årstrinn er innvilget SFO-plass skal denne være gratis. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.

Enkeltdager:

Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører til økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 67 kroner, og prisen for en ekstra ettermiddag er 103 kroner.