Østre Toten kommune

Skolefritidsordning (SFO)

Priser/gebyrer - skolefritidsordning (SFO)
Plass Pris
100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager 3771,-
80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager eller 5 ettermiddager 3017,-
60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager eller 4 ettermiddager 2263,-
50 % - 5 morgener 1886,-
40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager eller 3 ettermiddager 1508,-
20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag 1050,-
I ferier - halv dag 181,-
I ferier - hel dag 352,-

Redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 25 % reduksjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre.

Inntektsgradert foreldrebetaling

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga til 1. – 4. trinnselever slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Fra forskrift til opplæringslova

Med hushald meiner ein [her] ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må søkjar opplyse kommunen om dette. Med inntektene til hushaldet meiner ein [her] hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt. Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. årstrinn

Dersom elever på 5.–7. årstrinn er innvilget SFO-plass skal denne være gratis. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen gjelder for elever på 1. trinn og gjelder fra skoleåret 2022/2023.
Dette innebærer i Østre Toten at 100 % plass vil koste 713 kroner per måned, mens andre plasstyper vil være gratis. Kostpenger kommer i tillegg.

Enkeltdager

Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører til økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 72 kroner, og prisen for en ekstra ettermiddag er 110 kroner.