Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - matrikkelloven

1.1 Oppretting av matrikkelenhet (eiendom med eget gards- og bruksnummer)

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Ved oppmåling av tomter som grenser til hverandre, med samme rekvirent (bestiller) og dato, reduseres gebyret med 20% fra og med tomt nr 3.
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Grunnlag Gebyr
Areal fra 0 -500 kvadratmeter (grunngebyr) 12 858,-
Areal fra 501 -2 000 kvadratmeter (grunngebyr) 22 031 ,-
Areal fra 2 001 -5 000 kvadratmeter - pr. påbegynte 1000 kvadratmeter 3 796,-
Areal over 5 000 kvadratmeter - pr. påbegynte 1 000 kvadratmeter 630,-
Punktfeste med oppmåling 8 206,-
Punktfeste uten oppmåling 3 295,-

1.1.2 Matrikulering (innføring i eiendomsregisteret) av eksisterende umatrikulert grunn

1.1.2 Matrikulering (innføring i eiendomsregisteret) av eksisterende umatrikulert grunn
Grunnlag Gebyr
Areal fra 0 -2 000 kvadratmeter 6 069,-
Areal fra 2 001 kvadratmeter – pr påbegynte 1 000 kvadratmeter 461,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Grunnlag Gebyr
Areal fra 0 -250 kvadratmeter 6 530,-
Areal fra 251 -1 000 kvadratmeter 9 247,-
Areal fra 1 001 kvadratmeter – pr påbegynte 1 000 kvadratmeter 1 849,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Grunnlag Pris
Volum fra 0 -2 000 kubikkmeter 6 501,-
Volum fra 2 001 kubikkmeter – pr påbegynte 1 000 kubikkmeter 461,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.

1.1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

1.1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)
Grunnlag Gebyr
Gebyr for denne type forretning 5 099,-

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

Ved oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves gebyret inn forskuddsvis.

1.2 Avbrudd i oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering
Grunnlag
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold (eierforhold) eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1.1 og 1.2.

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som til sammen overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie
Grunnlag Gebyr
Areal for 0 -250 kvadratmeter 7 396,-
Areal fra 251 -500 kvadratmeter 11 124,-

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 kubikkmeter.
1.3.2 Anleggseiendom
Grunnlag Gebyr
Volum fra 0 -250 kubikkmeter 1 878,-
Volum fra 251 –1 000 kubikkmeter 4 478,-

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Grunnlag
Ved overføring av areal fra en eiendom til en annen skal det gjennomføres oppmålingsforretning og tinglysing. Det må betales dokumentavgift bortsett fra ved arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyrene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

1.4.2 Anleggseiendom

1.4.2 Anleggseiendom
Grunnlag
For anleggseiendom kan volumet som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres til en matrikkelenhet hvis vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyrene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

1.5 Klarlegging av eksisterende grense

1.5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (oppmålt) ved oppmålingsforretning

1.5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (oppmålt) ved oppmålingsforretning
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 4 623,-
For mer enn to punkter, pr punkt 1 588,-

1.5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.
1.5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 6 472,-
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 588,-

1.6 Privat grenseavtale

Billigste alternativ for rekvirent (den som bestiller) velges. Alternativt kan gebyr beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. 
1.6 Privat grenseavtale
Grunnlag Gebyr
For inntil to punkter 2 813,-
For hvert nytt punkt 914,-

1.7 Urimelig gebyr

Hvis gebyret åpenbart er urimelig (for høyt eller lavt) i forhold til prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, har kommunedirektøren fullmakt til å fastsette et rimelig gebyr. 

1.8 Betalingstidspunkt 

Gebyret kreves inn på etterskudd. Dokumentavgift kan kreves inn på forskudd. Ved oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves gebyret inn på forskudd.

1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Hvis rekvirenten (den som bestiller) i løpet av sakens behandling gjør forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, blir gebyret likevel opprettholdt.

1.10 Utstedelse av matrikkelbrev - etter matrikkelforskriften §16

1.10 Utstedelse av matrikkelbrev - etter matrikkelforskriften §16
Grunnlag Gebyr
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,-