Østre Toten kommune

Tilskudd til 17. mai-feiring

Markering av 17. mai skal være en folkefest med rom for alle. Feiringen er i hovedsak basert på frivillige i ulike roller. Retningslinjene for tilskudd til markering av 17.mai skal gi god forutsigbarhet i forhold til mandat, roller og økonomiske forhold.

Retningslinjer for tilskudd til markering av 17.mai ble vedtatt av KBN i sak nr.037/16, og revidert av SAM i sak 012/24.

 

ORGANISERING
Det opprettes en sentral 17.mai komite for hele kommunen. Dette er et forum for drøfting og koordinering i forhold til program. Komiteen består av representanter fra FAU på de ulike barneskolene, korps, kirkelig fellesråd samt ordfører, som politisk valgt representant.

 

ØKONOMI

  1. Det gis et elevtilskudd på kr. 30,- pr. elev i barneskolen. Formålet er en gratis enhet til hver elev. Det er opp til den enkelte FAU hva de vil gi bort. Tilskuddet utbetales til FAU på bakgrunn av utfylt skjema.
  2. FAU gis også et generelt grunntilskudd for å kunne gi barn under skolealder en gratis enhet, på lik linje med skolebarn. Satsen for grunntilskudd er på  kr 750,- for skoler med under 150 elever og kr 1 500,- for skoler med over 150 elever.
  3. Kommunen dekker nødvendig transportstøtte til korps. Korpsene bestiller selv transport. Faktura-informasjon sendes ut på bakgrunn av innsendt skjema.
  4. Østre Toten kommune gir et økonomisk tilskudd på kr. 50,- pr. korpsmedlem til frokostservering for voksenkorps, som ikke er tilknyttet noen skole.
  5. Sentral 17.mai komite gis et budsjett på kr. 5.000 til blomster og kranser samt annen oppmerksomhet knyttet til fellesmarkeringene.
  6. Kommunen koordinerer og bekoster en felles annonse i Totens Blad. 17.MAI annonsen for 2024 vil stå i Totens Blad onsdag 8.mai. Vi ber om å få tilsendt opplysninger til annonsen innen torsdag 24.april.
Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88