Østre Toten kommune

Arrangement- og prosjekttilskudd

Velkommen som søker på arrangement- og prosjekttilskudd i Østre Toten kommune. Tilskudd kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Arrangementet/prosjektet må skje i Østre Toten, være åpent for alle og søker må ha kultur som hovedformål. 

Retningslinjer for tildeling av arrangements- og prosjekttilskudd


Vurdering for tildeling

Til grunn for vuderingen av tilskudd ligger kulturstrategien for Østre Toten. Den sier: 

  • Østre Totens kulturliv skal være tilgjengelig og attraktivt for alle. 
  • Østre Toten skal ha et kulturliv som omfatter alle uttrykk, fag og disipliner. 

Arrangementer som bidrar til profesjonalitet, kvalitet og mangfold, og/eller sikrer attraktivitet og bredde i kulturtilbudet vil bli prioritert. Dette gjelder også for arrangementer som omfatter ulike kunstuttrykk som teater, film, litteratur, dans, musikk, og visuell kunst, samt formidling av kulturarv. 

Tilskuddsordningen kan ikke regnes som en fast inntekstkilde. 

Disse er ikke tilskuddsberettiget for arrangementstilskudd i Østre Toten: 

  • Nasjonale eller fylkesovergripende lag og foreninger 
  • Kommersielle klubber og arrangører 
  • Yrkesmessige og/eller økonomiske interesseorganisasjoner 
  • Student- og elevorganisasjoner 
  • Politiske partier 
  • Rene kommersielle søkere/tiltak 

Krav til søknad 

Søknaden må sendes inn i forkant av arrangement/prosjekt og inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, kontaktinformasjon, søknadssum og kontonummer. Mottakere av tilskudd forplikter seg til å godt ledsagerbevis. Det søkes på elektronisk skjema. Søk på elektronisk søknadskjema

Søknadsfrist 

Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Hva skjer-kalender og markedsføring

Arrangementer som får tilskudd skal legges inn i «Hva skjer-kalender» på kommunens nettside. I markedsføringen skal det framgå at tiltaket er støttet av Østre Toten kommune. 

Slik søker du

Søk på elektronisk søknadskjema

Vedtatt politisk av kultur-, bygde og næringsutvalget 13.juni 2018

Jo-Terje Sagrusten Høyesveen
Leder
E-post
Telefon 41 57 09 85
Mobil 41 57 09 85