Østre Toten kommune

Ledsagerbevis

Se retningslinjer for ledsagerbevis (PDF, 128 kB)

Hva er ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge
eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert,
i svømmehall, eller å reise kollektivt
Med ledsagerbevis går ledsageren gratis når den funksjonshemmede løser ordinær billett.
(Enkelte arrangører krever billettavgift.) Ordningen gjelder på transportmidler og arrangementer som har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme muligheter
som den øvrige befolkning til å delta i ulike aktiviteter. Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur og
fritidsarrangement samt offentlige transportmidler. Ledsagerbeviset skal fungere
som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet.

Ledsager må være over 16 år. Noen steder kan kreve at ledsager er fylt 18 år.

Du må ofte selv undersøke

Fordi kortet ikke er akseptert på alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket.

Hva kan få tilbudet?

Psykisk og fysisk funksjonshemmede med funksjonshemning normalt av minst 2-3 års varighet. Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense er 10 år. Vi kan ved spesielle situasjoner senke aldersgrensen til 8 år.
 

Det vil normalt gjelde følgende funksjonshemmede:

 •  Bevegelseshemmede
 • Hørselshemmede
 • Synshemning
 • Utviklingshemning
 • Andre typer funksjonshemning som alvorlig psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer og allergi.

Vilkår, betingelser og begrensninger:

 • Det må foreligge et åpenbart behov for bistand til å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og/eller benytte offentlig transportmidler.
 • Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn fremfor det øvrige publikum og man kan ikke kreve å komme inn om det er fullt.
 • Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig og det skal opplyses om at man har med ledsager.
 • Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren utover at ledsager får overvære konserter, forestillinger der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig

Slik søker du

Det søkes på eget søknadsskjema.

Søknaden sendes :
Østre Toten kommune v/Kulturkontoret
Postboks 24, 2851 Lena.

Dokumentasjon til søknad 

 • Uttalelse fra primærlege/spesialist eller helse og sosialfaglig personell
 • Passfoto

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset? 

 

Varierende rabatter

Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller
transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis.
Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er
trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til
kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss-og
båtselskaper.

Veiledende retningslinjer

Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet veiledende retningslinjer med
utfyllende merknader. Disse finner du på rådets internettsider: www.srff.no under
informasjon om ledsagerbevis. Du kan også fakse 24163369 eller ringe 24163368 og få
dem tilsendt.

Kortet gjelder på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunen stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte skal akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Kulturdepartementet har fastsatt følgende regel for alle i landet som driver kulturformidling mot billettsalg og som mottar økonomisk tilskudd fra Kulturdepartementet:

 • Det er en forutsetning for tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til full pris til et arrangement gis rett til gratis billett for sin ledsager.

Riksdekkende anvendelse

 • Norges idresttsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Rikskonsertene
 • Riksfergene
 • Bygdekinoen
 • NSB/tog, 50% for den funksjonshemmede, 50% for ledsager på full pris.
 • Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost
Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 93 69 53 51