Østre Toten kommune

Lokal fritidskasse Østre Toten

Lokal fritidskasse kan bidra til å dekke kostnader til fritidsaktiviteter for barn og unge i skolepliktig alder, 6-19 år, som står i fare for utenforskap på fritidsarenaen grunn av økonomi.

Hvilke kostnader kan det søkes støtte til?

Det kan søkes midler til å dekke deltakeravgifter / medlemskontingent / treningsavgift  i faste, organiserte fritidsaktiviteter.  Andre kostnader forbundet med fritidsaktivitet kan også i enkelt tilfeller vurderes.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, som innehar en formell rolle ovenfor målgruppen, kan søke.

Gå til søknadsskjemaet

Kriterier for søknad

  • Fritidskassen organiseres i samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.
  • Det stilles ingen krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende. For å være stønadsberettiget må søker bekrefte at behovet for støtte er til stede. Vurderingen baseres på tillit mellom voksne med et felles mål om inkludering av barn og unge.
  • Søker må ha gode rutiner for å ivareta personvernet til barn og unge som deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede hendelser.

Organisering

  • Tilskudd kan søkes fortløpende på elektronisk skjema via Id-portalen.
  • Fritidskassen består av begrensede midler. Tildelinger foretas ut i fra en skjønnsmessig vurdering. Det tildeles støtte kun for 6 måneder om gangen.
  • Tilskudd overføres til søkerens lag og forening som får dekket sine utgifter til medlemskontingent, utstyr, treningsleirer etc. Om søknaden gjelder utstyr som ikke formidles via lag og foreninger kan det utstedes en verdikupong.

Tidsperiode

Tilskuddsordningen er basert på tilskuddsmidler fra Bufdir til Inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, samt en kommunal egenandel.

NAV Østre Toten kan for øvrig også søkes om ekstra tilskudd til barn og unges deltakelse på fritidsarenaen.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Østre Toten ungdomsråd, Østre Toten idrettsråd, Østre Toten musikkråd og Østre Toten Frivilligsentral.

Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 93 69 53 51
Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88