Østre Toten kommune

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist er innen 1. juli for hvert barnehageår.

Søknadsskjemaet ligger nederst i denne artikkelen. Les denne informasjonen før du fyller ut søknadsskjemaet.
Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt før skatt. Fra 1. august 2024 er maksprisen 2000 kroner per måned.

Gratis kjernetid

2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.
Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.
MERK: Dokumentasjon på husholdningens inntekt (skattemelding for fjoråret) skal legges ved søknaden.

Har inntekten endret seg fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året, dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Søkte du ikke innen 1. juli? Du kan søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned, gjennom hele barnehageåret.

Søk redusert foreldrebetaling

Kontakt

Merete Narum

Telefon 918 55 237