Østre Toten kommune

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for barnehageåret 2023/2024 er innen 1. juli.

Søknadsskjemaet ligger nederst i denne artikkelen. Les denne informasjonen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt før skatt. Fra 1. januar 2023 er maksprisen 3 000 kroner per måned.

Gratis kjernetid

2,- 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboer. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

MERK: Dokumentasjon på husholdningens inntekt (skattemelding for fjoråret) skal legges ved søknaden.

Har inntekten endret seg fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søkte du ikke innen 1. juli? Du kan søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned, gjennom hele barnehageåret.

Søk redusert foreldrebetaling

Kontakt

Merete Narum

Telefon 918 55 237