Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Overgangsskjema barnehage-skole

Dette skjema skal benyttes av alle barnehager og skoler til overføring av informasjon om enkeltbarn i Østre Toten kommune. Nasjonale styringsdokumenter for barnehage og skole vektlegger sammenheng, livslang læring og sikring av gode overganger. Østre Toten kommune ønsker å sikre barn en god start på skoleløpet og skape et helhetlig og godt læringsutbytte. I den forbindelse mener vi at det er viktig å overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og den videre opplæringen i samarbeid med foresatte.

I skjemaet har vi valgt ut områder som vi mener skolen trenger kjennskap til for å kunne gi best mulig tilpasset opplæring og læringsmiljø. Det er viktig å si noe om hvilke erfaringer barnet har fått i barnehagen, og hvordan barnehagen har tilrettelagt tilbudet. Det er også viktig å ha en forståelse for at informasjonen fra barnehagen blir gitt med utgangspunkt i den kontekst barnet var i der.

Foreldre/foresatte og pedagogisk leder fyller ut hvert sitt overgangsskjema i forkant av avslutningssamtalen som avholdes våren før skolestart. Skjemaet skal samordnes og underskrives av begge parter på avslutningssamtalen. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker å informere skolen, skal arket være tomt med unntak av underskrift og dato.

Styrer i barnehagen har ansvar for at overgangsskjemaet sendes til barneskolen. Rektor har ansvar for at 1 trinns lærerne får skjemaet.

Barnehageloven § 2

Barnehagen har plikt til å samarbeide med skolen når barnet skal begynne på skolen. En viktig del av dette samarbeidet er å videreformidle nødvendige opplysninger til skolen. Med nødvendige opplysninger menes opplysninger som er nødvendige for at skolen skal kunne gi barnet den opplæringen og omsorgen det har rett til etter opplæringsloven.

Videreformidling av opplysninger om ditt/deres barn kan imidlertid bare skje etter tillatelse. Foreldrene velger selv hvilke opplysninger de tillater at barnehagen skal videreformidle.

Med vennlig hilsen
Skolekontoret og barnehagekontoret, mars 2022

Overgangsskjema barnehage-skole

Bilde av barnet her

Barnets navn:

Født:

Morsmål:

Hvem bor barnet sammen med?

Har det skjedd endringer i barnets familiesituasjon de siste seks måneder?

Hvilke(n) barnehage(r) har barnet gått i?

Hvor lenge har barnet gått i barnehage?:

Benyttes tolk i samtaler med foreldrene:

Har andre instanser vært inne:

 

Sosiale ferdigheter

Ja

Ikke enda

Kommentar fra barnehage og foresatte ved behov

Barnet mestrer avskjed med foreldrene

 

 

 

Barnet får/har venner

 

 

 

 

Barnet kan samhandle med andre

 

 

 

Barnet viser initiativ til å ta kontakt med andre

 

 

 

Barnet mestrer overganger

 

 

 

Barnet kan holde oppmerksomhet over tid

 

 

 

Barnet kan leke/arbeide selvstendig

 

 

 

Barnet kan forstå og følge felles beskjeder

 

 

 

Barnet kan tilpasse seg regler og rutiner

 

 

 

Barnet kan hevde sine meninger og behov på en god måte

 

 

 

Barnet har hatt tiltak rundt sosial utvikling

 

 

 

Barnet gir uttrykk for hvordan det har det følelsesmessig

 

 

 

Barnet har tro på egne prestasjoner

 

 

 

Barnet har gode relasjoner til de andre barna i gruppa og ansatte i barnehagen

 

 

 

 

Språklige ferdigheter

Ja

Ikke enda

Kommentar fra barnehage og foresatte ved behov

Barnet har en aldersadekvat språkutvikling

 

 

 

Barnet tar kontakt med andre verbalt

 

 

 

Barnet er interessert i rim, regler og sang

 

 

 

Barnet forstår innholdet i kollektive beskjeder

 

 

 

Barnet liker å bli lest for

 

 

 

Barnet kan kjenne igjen/skrive navnet sitt

 

 

 

Barnet har god artikulasjon

 

 

 

Barnet har et godt ordforråd

 

 

 

Barnet har god begrepsforståelse

 

 

 

Barnet kan gjenfortelle

 

 

 

Barnet viser interesse for bokstaver og ord

 

 

 

Barnet kan skrive noen bokstaver og ord

 

 

 

Barnet kan lese

 

 

 

 

Motorikk

Ja

Ikke enda

Kommentar fra barnehage og foresatte ved behov

Barnet kan kle på seg selv

 

 

 

Barnet er selvstendig i toalettsituasjoner

 

 

 

Barnet har god finmotorikk

 

 

 

Barnet mestrer blyantgrep og høyre eller venstre

 

 

 

Barnet har gode grovmotoriske ferdigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet svarer:

Dette liker jeg best å gjøre/leke når jeg er alene:

Dette liker jeg gjøre/leke sammen med andre:

Dette tenker jeg om å begynne på skolen:

Dette vil jeg at skolen skal vite om meg og min familie:

Barnehagen/foreldrene svarer:

Dette er barnets sterke sider:

Barnet er spesielt opptatt av:

Barnet lærer best når:

Andre forhold som det er viktig å informere skolen om:

 

Foresattes tanker rundt skolestart:

 

Morsmål (fylles ut om barnet har annet morsmål enn norsk)

 

Barnets språkferdigheter på morsmålet:

Oppsummering av kartlegging omkring barnets flerspråklige utvikling:

Vi samtykker/samtykker ikke i at informasjonen i dette skjemaet kan overføres til skolen.

(strek over det som ikke passer)

Vi samtykker/samtykker ikke i at rådgiver fra PPT og en fra Læringsmiljøteamet kan bidra inn i møter mellom barnehage og skole hvor mitt/vårt barn og hans / hennes overgang til skolen er tema.

(strek over det som ikke passer)

Sted/dato:

______________________________                       ______________________________

Foreldre/foresatte                                                      Foreldre/foresatte

________________________________

Pedagogisk leder