Østre Toten kommune

Ungdomsrådet

Ungdommens nærmeste ledd til kommunepolitikerne som tar opp viktige aktuelle saker. Hvilke tilbud trengs i kommunen eller hva burde utbedres av de allerede eksisterende? 

Ønsker du at viktige saker du brenner for skal diskuteres, eller vil du påvirke hvilke saker som skal jobbes med? Gi beskjed da vel! Send en e-post til: postmottak@ototen.no

Vedtekter for Østre Toten ungdomsråd 

§ 1 Navn

Rådets navn er Østre Toten ungdomsråd.

§2 Formål

Østre Toten ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i Østre Toten kommune.  Ungdomsrådet kan gi råd til den politiske og administrative ledelse.

§ 3 Ulike typer saker

 • 3a.Saker som behandles i politiske organer. 
 • Østre Toten ungdomsråd skal ivareta barn og unges medvirkning i behandlingen av saker til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.
 • Rådet bestemmer selv hvilke saker de skal uttale seg til. Dette innebærer at administrasjonen legger fram aktuelle saker slik at ungdomsrådet kan uttale seg før sakene avgjøres i de politiske organer.  Kommunestyret, formannskap og aktuelt hovedutvalg skal da ta med uttalelsen fra ungdomsrådet som ledd i sin saksbehandling og protokollføring.
 • 3b. Saker der ungdomsrådet tar initiativ overfor politiske organer. 
 • Ungdomsrådet kan fremme egne saker og da ikke bare saker som direkte gjelder barn og unge.  Slike saker skal behandles i de aktuelle politiske organ.  Hovedutvalg for barn, oppvekst og opplæring forutsettes å invitere ungdomsråd til minst to felles møter i året.  Ungdomsrådet kan i tillegg be om møter med andre politiske organer, utfra initiativ eller problemstilling de ønsker å drøfte nærmere.  En representant fra ungdomsrådet har tale- og forslagsrett i de fire hovedutvalgene, jf. kommunestyrets oppnevning av styrer, råd og utvalg
 • 3c. Eget arbeid i regi av ungdomsrådet.  Ungdomsrådet disponerer årlig inntil kr 50 000,- , eller det beløpet kommunestyret bevilger, til egne aktiviteter og/eller tiltak for ungdom.  Ungdomsrådet kan innenfor den økonomiske rammen gi bidrag til lag, foreninger eller grupper.  Slike midler tildeles ut fra søknad og i samsvar med de retningslinjer som ungdomsrådet selv fastsetter.
 • Ungdomsrådet behandler for øvrig de saker de selv ønsker innenfor rådets formål.

§4 Sammensetning

Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ.  Ungdom, i alderen 13 – 20 år, med fast bopel i kommunen, kan velges som medlem av ungdomsrådet.

Ungdomsrådet skal bestå av 7 faste og 5 varamedlemmer og ha følgende sammensetning:

 • Hovedvekt (4) av medlemmene skal være fra videregående skole
 • Minimum ett av medlemmene skal ha tilknytning til elevrådet ved Lena-Valle videregående skole.
 • Det velges to varamedlemmer fra de videregående skolene
 • Ett medlem, med vara, velges fra hvert av elevrådene ved ungdomsskolene

Ett medlem, med vara, representerer ungdomsklubben.

Det åpnes for supplering av medlemmer underveis i perioden.

§ 5 Valg og konstituering

Valgene foretas i høstsemesteret og medlemmene velges for 2 år.

Halvparten av rådet er på valg hvert år.

Medlemmene kan gjenvelges for inntil to nye år.

Medlemmene velges i samarbeid med elevrådene ved ungdomsskolene og videregående skole og styret i ungdomsklubben eller andre interesseorganisasjoner.

§6 Politisk kontaktperson

Hovedutvalg for barn, oppvekst og opplæring velger en av sine medlemmer, med vara, som kontakt person for ungdomsrådet.  Denne personen har møte- og talerett i ungdomsrådet.

§7 Representasjon

Ungdomsrådet velger representant, ut fra gjeldende retningslinjer, til Ungdommens Fylkesting i Oppland.

§8 Beslutninger

Ungdomsrådet treffer beslutninger i sine møter.  Innkalling til møter skal skje i samsvar med kommunale rutiner.

For å være beslutningsdyktige må minst 50% av medlemmene være tilstede.  Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.  Ved personvalg holdes det skriftlig valg dersom flere kandidater enn det er stillinger, eller at en av kandidatene krever det.

§9 Forfall

Et eventuelt forfall meldes fra til politisk sekretariat så snart som mulig, slik at varamedlemmer kan kalles inn.

§ 10 Sekretariat

Østre Toten kommune stiller møtelokaler til disposisjon.  Utgifter til møteservering dekkes på lik linje med andre rådgivende organer over «sentrale styringsorganer» sitt budsjett. 

Barn og unges talsperson ivaretar sammen med politisk sekretariat sekretariatfunksjonen  og bistår ungdomsrådets leder og er kontaktperson mot øvrig administrative- og politiske system.

§11 Godtgjøring

Medlemmene av ungdomsrådet får dekket møte og reisegodtgjørelse tilsvarende andre rådgivende organer  jf., vedtak i KST 8. mars 2012.