Østre Toten kommune

Logopedi

Logopedi handler om utredning, terapi, opplæring og bruk av kompensatoriske teknikker for kommunikasjon, spising og svelging.

Kommunen har ansatt logoped som har ansvar for å følge opp barn i barnehagealder, barn i grunnskolealder og voksne i grunnskoleopplæring. Denne logopeden er ansatt i PPT.

De fleste sakene som drøftes, utredes og følges opp av den kommunalt ansatte logopeden omhandler ulike typer kommunikasjonsvansker med hovedvekt på generelle språkvansker, fonologiske- og artikulatoriske vansker samt talebruddvansker.

Logoped kan kontaktes for drøftinger både når det gjelder tilrettelegging i barnehager/skoler generelt og når det gjelder tiltak rettet mot enkelte av barna. Dersom barnehageansatte eller skoleansatte ønsker å drøfte barn ikke-anonymt, krever dette samtykke fra foresatte.

Ved henvisning av barn til logoped brukes henvisningsskjemaet til PPT der det er egen avkryssingsrute for logopedoppfølging.

Kommunen har per i dag ikke ansatt logoped for voksne. For voksne som trenger logopedtjeneste er lege henvisende instans. Kommunens tildelingsenhet og NAV kan gi opplysninger om saksgang for voksne som trenger logoped samt informer om hvilke privatpraktiserende logopeder som finnes i nærområdet.

Relatert dokument:

Standard for logopedi

Kari Nordeng Fauchald
Still. m/krav til mastergrad
E-post
Telefon 90 68 64 27
Mobil 90 68 64 27