Østre Toten kommune

Begreper, rettigheter og plikter

Asylsøkere

Asylsøkere som søker om opphold i Norge bor på Toten statlige mottak mens de venter på svar. 

Hvilke tilbud har asylsøkere?

  • Norskopplæring: 175 timer
  • Norsk kultur og norske verdier: Inntill 50 timer

De fleste asylsøkere får ikke arbeidstillatelse. Asylsøkere kan for øvrig delta i samfunnet på lik linje med andre innbyggere. 

Helsetilbud 

Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne.


Økonomiske rettigheter

Asylsøkere i mottak med selvhushold mottar inntil kr. 2404 pr. måned i stønad til livsopphold. Asylsøkere har ikke mulighet til å søke om økonomisk bistand fra NAV.

 

 

Flyktninger

Rettigheter og plikter 

Flyktninger har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram dersom de har behov for grunnleggende kvalifisering. 

Programmet er et individuelt tilbud som gir den enkelte deltaker grunnleggende opplæring, praksisplass og andre tilbud på full tid i inntil to år (tilbudet kan forlenges).

Helsetilbud 

Flyktninger har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne.

Økonomiske rettigheter

Deltakere i introduksjonsprogram mottar støtte tilsvarende 2G. 

Som innbygger i Norge kan bosatte flyktninger søke om offentlige  ytelser fra NAV ved behov. NAV behandler søknader ut fra et helhetsperspektiv.

 

Arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandring betegner i snevrere forstand innvandring av arbeidskraft som følge av målrettede politiske tiltak for å få utlendinger med spesiell kompetanse til å komme og ta jobb på områder hvor Norge selv mangler kvalifiserte arbeidstakere. Arbeidsinnvandring som er knyttet til et arbeidsforhold. Det betegner i vid forstand at utlendinger kommer til et land for å jobbe og bo der i en kortere eller lengre tid.

Rettigheter og plikter 

Arbeidsinnvandrere får ikke tilbud om gratis norskopplæring, men kan kjøpe ulike kurs for å kvalifisere seg for språk og arbeidsliv. 

Helsetilbud

Arbeidsinnvandrere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne.

Økonomiske rettigheter 

Arbeidsinnvandrere har ingen særrettigheter. Som innbygger i Norge kan arbeidsinnvandrere søke om offentlige ytelser fra NAV ved behov. NAV behandler søknader ut fra et helhetsperspektiv. 

Læringssenteret
E-post
Telefon 61 14 17 32

 

            

Toten statlige mottak
Telefon 61 16 24 60

Adresse

Lenagata 50. 2850 Lena