Østre Toten kommune

Kommunedirektørens side

En kommune er en kompleks organisasjon med mange og ulike oppgaver. En kommune ivaretar velferdsoppgaver der folk bor, og det er her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferdsprodusent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler.

De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kommunen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Bindeleddet

Som kommunedirektør er jeg bindeleddet mellom de folkevalgte og administrasjonen. En kommunedirektør skal lede i det skapende spenningsfeltet mellom de folkevalgte, den kommunale organisasjonen og innbyggere, brukere og andre interessenter.

Den administrative ledelsen skal være rådgiver overfor det politiske nivået, og sørge for utviklingen av kommunenes tjenester og at politiske mål etterleves. Utvikling og nyskaping må gis stor oppmerksomhet.

Samhandlingen mellom politisk og administrativ ledelse må basere seg på forståelse og aksept for hverandres roller og på tillit og respekt. Et godt samspill er en forutsetning for gode løsninger, effektivitet og kvalitet.

Viktigste aktøren i velferdssamfunnet

Kommunen er den viktigste aktøren i velferdssamfunnet, og innbyggere har store forventninger. Gjennom samarbeid med alle ansatte, tillitsvalgte og ledere skal vi klare å levere gode tjenester.

Ole Magnus Stensrud
Kommunedirektør
E-post
Telefon 99 20 57 01
Mobil 99 20 57 01