Østre Toten kommune

Helhetlig innsatstrapp

Den helhetlige innsatstrappa viser grad av inngripen i innbyggernes liv.Målet er å styrke de lavere trinnene i innsatstrappa ved å gjøre smarte grep øverst i trappa.

Trinn 1 - attraktive og aktive lokalsamfunn

 • Tilhørighet, mangfold og trivsel

Visjon: 

Alle som bor i Østre Toten er aktive og engasjerte i lokalsamfunnet.

Østre Toten kommune legger til rette for:

 • involvering av innbyggerne for å skape inkluderende lokalsamfunn​
 • planlegging for generasjonsvennlige lokalsamfunn med universell utforming, god mobilitet og transport, grønne lunger, offentlige rom og møteplasser for fellesskap, rekreasjon og sosial bærekraft 
 • initiativ til samarbeid mellom offentlig sektor, frivillig sektor, næringsliv, høyskole og universitet
 • vilkår for frivilligheten som tilrettelegger og motiverer til selvstendig aktivitet, deltagelse og engasjement
 • forankring av inkludering og medvirkning i kommunens planer

Trinn 2 - helsefremmende og forebyggende aktivitet

 • Folkehelse, aktiv i eget liv, trygghet og livsmestring

Visjon: 

Innbyggerne i Østre Toten er aktive i hverdagen, gjør sunne valg for sin egen helse og livskvalitet gjennom hele livsløpet.

Østre Toten kommune

 • formidler kunnskap til alle aldersgrupper om hva som gir god helhetlig helse, både fysisk og psykisk, for seg selv og dem man har omsorgsansvar for
 • har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst, og handler når man fanger opp tegn og signaler som gir grunn til bekymring
 • tilbyr lett tilgjengelige helsefremmende tilbud, møteplasser og aktiviteter 
 • fremmer god folkehelse sammen med innbyggerne og frivillige organisasjoner
 • satser på nyskaping og søker prosjektmidler

Trinn 3 - tidlig innsats

 • Mestring i hverdagen

Visjon: 

Innbyggerne i Østre Toten tar aktive grep for å mestre livet og daglige aktiviteter, for dem selv eller noen de gir omsorg til.  

Østre Toten kommune

 • tilbyr lett tilgjengelig rådgiving, gruppetilbud, kurs og individuell hjelp som bidrar til at innbyggerne lærer å mestre egen livssituasjon
 • god dialog og forventningsavklaring
 • samarbeider på tvers av tjenester, så oppfølgingen av den enkelte innbygger og familie blir helhetlig og koordinert

Trinn 4 - meningsfull og inkluderende hverdag

 • Opplæring, aktivitet og arbeid

Visjon: 

Innbyggerne i Østre Toten opplever god livskvalitet når de får bidra med sine evner og ressurser i arbeidslivet, på skolen eller i aktiviteter. 

Østre Toten kommune

 • støtter og veileder innbyggerne slik at alle får en reell mulighet til å ha en meningsfull hverdag, være i arbeid og/eller delta i aktiviteter som passer deres forutsetninger ​og behov
 • avlaster nærstående med mål om å forebygge eller utsette behov for mer inngripende hjelpetiltak
 • sikrer inkluderende og likeverdige tjenester 
 • sikrer rettighetene til innbyggerne gjennom informasjon, godt samarbeid, felles kultur og nødvendig kompetanse

Trinn 5 - boliger

Visjon: 

Alle innbyggerne i Østre Toten har en egnet bolig.

Østre Toten kommune

 • sikrer innbyggerne i Østre Toten som ikke kan bosette seg selv, en egnet bolig
 • benytter tilgjengelige økonomiske støtteordninger for å sikre økonomisk vanskeligstilte bolig 
 • tilbyr tilrettelagte boliger for leie og eventuelt kjøp etter tildeling​​. Boligene inngår i den overordnede boligplanleggingen. 
 • bidrar til å utvikle et differensiert boligtilbud gjennom samarbeid med private utbyggere ​​

Trinn 6 - mestre egen hverdag i hjemmet

Visjon:

Innbyggerne i Østre Toten lever godt og selvstendig i eget hjem​.

Østre Toten kommune

 • sikrer helhetlige og koordinerte tjenester 
 • ivaretar innbyggerne som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, så de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • legger til rette for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne, får bo hjemme sammen med familien så langt det er mulig. Kommunen og foresatte samarbeider om omsorgsansvaret
 • styrker den enkelte sin evne til å leve godt i eget hjem gjennom tilpasning av egen bolig, opplæring, rehabilitering, habilitering, praktisk bistand og støtte
 • sikrer nærståendestøtte/familiestøtte og praktisk bistand som styrker omsorgspersoners evne til å stå i omfattende omsorgsoppgaver over tid
 • sikrer brukermedvirkning og selvbestemmelse 

Er hjemmet ditt klart til å ta vare på deg?

Noen ganger trenger vi alle hjelp. Helsevesenet også. Vi har verdens beste helsetilbud, men kapasiteten dekker ikke alles behov. Noen trenger mer hjelp enn andre, og noen klarer seg ikke selv lenger.
Hvis du kan få hjelp i ditt eget hjem, ved å tilrettelegge din egen bolig, kan den bli et rehabiliteringshjem slik at de aller sykeste får nødvendig pleie og den hjelpen de trenger for å kunne leve et godt og trygt liv.
Ditt bidrag og innsats hjelper, og opprettholder helsetilbud til alle.
Vi må alle bidra. Du kan gjøre en forskjell. Sammen får vi det til.

 

Trinn 7 - bistand i hjemmet

 • Målrettede, fleksible og tidsbegrensede tiltak

Visjon:

Innbyggerne i Østre Toten som har utfordringer oppnår rask og målrettet rehabilitering/habilitering.

Østre Toten kommune fatter vedtak som

bistår i forebygging, rehabilitering/habilitering og som  sikrer helhetlig, tverrfaglig oppfølging av innbyggerne med komplekse og sammensatte behov ​​
er et godt alternativ til boliger med døgntjenester og som forebygger behov for mer omfattende bistand
bidrar til økt sosial fungering VS Forebygger utfordrende og utagerende adferd​
forebygger sykehusinnleggelse​​ ved å være målrettede og fleksible ved forverring av helsetilstand

Trinn 8 - boliger med fellesfunksjoner

 • Nye boformer, samlokaliserte boliger med mulighet for oppsøkende tjenester

Visjon:

Innbyggerne i Østre Toten har tilgang til ulike boformer,  tilpasset egne behov.

Østre Toten kommune

 • samarbeider med offentlige og private aktører om utvikling av nye løsninger og nye boformer (både eie og leie)​, som fremmer fysisk og sosial aktivitet – både inne og ute. Boligene har nærhet til andre kommunale tjenester som legekontor, fysioterapeut og servicetilbud
 • legger til rette for samlokaliserte boliger med velferdsteknologiske løsninger og fellesfunksjoner som gir trygghet og stimulerer til sosiale fellesskap og kulturelle aktiviteter, med lav grad av bistand
 • tilbyr oppsøkende helsehjelp med forutsigbar responstid

Trinn 9 - tidsbegrenset opphold i institusjon

 • Rehabilitering, utredning, avlastning og kommunal øyeblikkelig hjelp, behandling ved livets slutt

Visjon:

Innbyggerne i Østre Toten som har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester i perioder, får tidsbegrenset opphold i institusjon​​.

Østre Toten kommune har tidsbegrensede tilbud som​

 • forebygger funksjonsfall hos innbyggerne​
 • rehabiliterer innbyggerne etter funksjonsfall - fokus på å bli i stand til å mestre hverdagen i eget hjem
 • avlaster og støtter nærstående som står i omfattende omsorgsoppgaver over tid. Målet er å hindre overbelastning, ved at omsorgsyter får nødvendig fritid, ferie og mulighet til å delta i vanlige aktiviteter
 • muliggjør helhetlig og tverrfaglig utredning for å avklare riktig innsats​​
 • kommunal akutt døgnhjelp (KAD), som gir et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som er vurdert av lege og anses å være medisinsk avklart
 • gir medisinsk behandling og omsorg ved livets slutt

Trinn 10 - boliger med mulighet for døgntjenester

 • Samlokaliserte boliger med fellesareal og areal for personalbase

Visjon:

Innbyggerne i Østre Toten med vedvarende behov for heldøgnstjenester, har tilrettelagt bolig med oppsøkende tjenester med spesialisert fagkompetanse.​

Østre Toten kommune tilbyr samlokaliserte boliger med fellesareal og areal for personalbase som ​

 • støtter opp under den enkeltes evne til mestring og selvstendighet​​ 
 • stimulerer til god helse, sosiale fellesskap og livskvalitet
 • gir tilgjengelige og oppsøkende tjenester der innbyggerne bor ​​
 • sikrer tilpasset kompetanse ut fra funksjonsnivå og behov​​

Trinn 11 - bolig og institusjon

 • Omfattende helse- og omsorgsbehov

Visjon:

Innbyggere i Østre Toten får heldøgns omsorg når hjelpetiltak på lavere trinn ikke lenger gjør dem i stand til å bo forsvarlig i eget hjem.

Østre Toten kommune gjør vedtak om tjenester som

 • ivaretar innbyggerne med behov for omfattende personsentrert omsorg, medisinsk oppfølging og behandling​
 • sikrer oppfølging og tilsyn hele døgnet i permanent langtidsopphold
 • evaluerer helsetilstand og gir oppfølging på riktig nivå/trinn