Østre Toten kommune

Håjendammen

Demningen ble bygget for industriell utnyttelse av vannkraften i elva. I dag er demningen spesielt viktig for fiskebestanden i elva. 

Toten Potetmelfabrikk bygde dammen, en 300 meter støpt demning,  i 1897. Fra demningen ble vannet ledet i kanal ned til fabrikken, der det ble utnyttet til kraftproduksjon og vask av poteter.

I september 1956 ble dammen sprengt av voldsomme vannmasser. Dammen ble bygd opp igjen i 1957. Den nye dammen er lavere og mindre enn den som ble ødelagt av flommen året før. Samtidig ble det lagt grove vannrør fra dammen og ned til bedriftene slik at vannførselen kunne gå i lukket kanal ned på 3 meters grunn, mens den tidligere gikk som åpen bekk. Rørene forbandt Potetmelfabrikken og Toten brenneri.

Håjendammen er viktig for fiskebestanden i elva:

  • Den fungerer som en fangdam for finsedimenter som tilføres vassdraget oppstrøms Lena
  • Den er et av få steder i vassdraget der fisken overleve i perioder med lav vannstand sommer- og vinterstid. Dammen er nå full av sedimenter, og dekker av den grunn ikke lenger disse funksjonene.

Tømming av dammen er viktig for totalrehabiliteringen av elva. Håjendammen ble tømt for sedimenter i 1976 og i 2000. Neste planlagte tømming er i 2024.