Østre Toten kommune

Kapp Melkefabrikk - høring av reguleringsplan i to alternativer

Vi ønsker dine synspunkter på forslag til områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk.

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Informasjonsmøte

Alle er velkomne til Kokeriet på Kapp Melkefabrikk, 19. januar klokka 18-20 for å få informasjon om de alternative planforslagene og diskutere videre utvikling av området. 

Totens indrefilét - Kapp melkefabrikk

Kapp melkefabrikk er en synlig og attraktiv møteplass som på sommerstid er en av Innlandets best besøkte kulturarenaer. Området har tradisjonelt vært et industriområde, som i dag har i overkant av 100 arbeidsplasser. Det er en målsetting å utnytte potensialet i forhold til verdiskapning, bolig- og næringsutvikling, og som rekreasjonsområde, kulturarena og reiselivsdestinasjon.
  
Vi har utarbeidet et planforslag i to alternativer. Begge alternativer legger til rette for:
  • videre utvikling av det historiske industrianlegget Kapp melkefabrikk med strandsone, parkområder og båthavn
  • utvikling av handel, lettere industri og tjenesteytende næringer
  • videreutvikling av det sentrale industriområdet mellom Fabrikkvegen og Kveldsrovegen

Alternativ 1:

Alternativet innebærer en større satsing på sentrumsutvikling og boliger på bekostning av industri i deler av området. Konsekvensen er at etablert industri kan videreføres, men det vil ikke bli tillatt nybygg og bruksendringer. Dette omfatter to av næringseiendommene i området:
  • arealet vest for Fabrikkvegen ned mot Kapp melkefabrikk, som er avsatt til sentrumsformål
  • arealet inn mot boligområdet Bakkehågån, som er avsatt til boligformål

Alternativ 2:

Alternativet åpner for videreutvikling av de samme områdene til industri/lager i tillegg til sentrumsutvikling og boliger. Det vil da være tillatt med nybygg og bruksendringer for videreutvikling av industri/lager eller endring av områdene til boligformål/sentrumsformål.
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er utarbeidet i to alternativ, mens vedleggene er de samme for begge alternativ.

Aktuelle dokumenter: