Østre Toten kommune

Snarveier

Områdereguleringsplan - Kapp Melkefabrikk

Totens indrefilet - Kapp melkefabrikk

Områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk setter rammer for den videre utviklingen av området. Vi ønsker dine innspill innen utgangen av juli.

Kapp melkefabrikk er en synlig og attraktiv møteplass som på sommerstid er en av Innlandets best besøkte kulturarenaer. Området har tradisjonelt vært et industriområde, som i dag har i overkant av 100 arbeidsplasser. Det er en målsetting å utnytte potensialet i forhold til verdiskapning, bolig- og næringsutvikling, og som rekreasjonsområde, kulturarena og reiselivsdestinasjon. Vi har utarbeidet et utkast til områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk. Planforslaget skal opp til politisk behandling og sendes på høring til høsten. Planforslaget setter rammer for mange private eiendommer. Dette er hovedårsaken til at vi ønsker innspill før vi legger siste hånd på verket.

 

Vi står foran viktige veivalg:

 • Opparbeiding og utvikling av strandsonen og Melkefabrikken
 • Satsing på ny infrastruktur med utbedring av forhold for myke trafikanter
 • Opprydding i skilting og parkeringssituasjonen
 • Transformasjon eller videreføring av industriområdene

Utkastet til plan legger opp til:

 • Videreføring av boligområdet øst for Fabrikkvegen, men med fortau inntil Fabrikkvegen
 • Arealet vest for Fabrikkvegen (Hauggården og Kapp aluminium) tas i bruk til sentrumsformål (forretning/tjenesteyting/bolig). Dagens industri kan videreføres – nye industribygg tillates ikke.
 • Arealet mellom Kveldsrovegen og Bakkehågån avsettes til boligformål. Dagens industri kan videreføres – nye industribygg tillates ikke.
 • Arealet mellom Fabrikkvegen og Kveldsrovegen videreføres som industriområde. Her kan det etableres nye industribygg.
 • Det åpnes for en mindre utvidelse av Kapp båthavn mot Nordviken i vest.
 • Kapp melkefabrikk med tilhørende bygningsmasse reguleres til bevaring, med unntak av kullbingen som tillates revet og erstattet av nytt bygg.
 • Vannarealet utenfor Melkefabrikken skal beholdes åpent – det legges til rette for utvikling i retning Kapp renseanlegg.
 • Kjøre- og parkeringsarealer mellom Melkefabrikken og Mjøsa stenges for trafikk og opparbeides parkmessig.

Aktuelle dokumenter:

Presentasjon fra åpent møte 13.06.2022 (PDF, 2 MB)

Plankart utkast 21.06.2022 (PDF, 2 MB) 

Reguleringsbestemmelser utkast 21.06.2022 (PDF, 274 kB)

Planbeskrivelse utkast 21.06.2022 (PDF, 3 MB)

Aktuelle vedlegg:

Vedlegg 1 - Vurdering av merknader - oppstart (PDF, 306 kB)

Vedlegg 2 - Samlede merknader - oppstart (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3 - ROS - analyse - ØTK (PDF, 721 kB)

Vedlegg 4 - Flom- og overvannsnotat - ØTK (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 - Trafikkvurdering rapport SWECO (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Støyutredning - veistøy SWECO (PDF, 4 MB)

Vedlegg 7 - Støyanalyse - konsertstøy SWECO (PDF, 466 kB)

Vedlegg 8 - Kapp melkefabrikks historie - utdrag fra årboka - Svenn Sandvold (PDF, 8 MB)

Vedlegg 9 - Kullbingen - Mjøsmuseet (PDF, 883 kB)

Vedlegg 10 - Bilettekspedisjonen - Mjøsmuseet (PDF, 2 MB)

Vedlegg 11 - Vegplan del 1 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 12 - Vegplan del 2 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 13 - Landskapsplan del 1 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14 - Landskapsplan del 2 (PDF, 2 MB)

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684