Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Vi ønsker dine synspunkter til nytt planforslag

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen mandag 4. september 2023. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Informasjonsmøte

Alle er velkomne til Auditoriet på Kapp Melkefabrikk, torsdag 10. august klokka 18-20 for å få informasjon om planforslaget.

Totens indrefilét - Kapp melkefabrikk


Kapp melkefabrikk er en synlig og attraktiv møteplass som på sommerstid er en av Innlandets best besøkte kulturarenaer. Området har tradisjonelt vært et industriområde, som i dag har i overkant av 100 arbeidsplasser. Det er en målsetting å utnytte potensialet i forhold til verdiskapning, bolig- og næringsutvikling, og som rekreasjonsområde, kulturarena og reiselivsdestinasjon

Ved første gangs høring mottok vi mange gode forslag til endringer. Vi har derfor utarbeidet et nytt planforslag som nå sendes på høring.

Planforslaget bygger videre på Alternativ 2 der to industrieiendommer reguleres til henholdsvis sentrumsformål/industri/lager og bolig/industri/lager. Muligheten for å sette opp nye lager- og industribygg er redusert sammenlignet med tidligere forslag (Alternativ 2). Parkering for båthavna flyttes inn til Kveldsrovegen, som vil bli en ny offentlig parkeringsplass. For å beholde parkområdene inn mot Kapp melkefabrikk er parkeringsplassen og kjøreveger mellom selve Kapp melkefabrikk og administrasjonbygget begrenset til dagens veger og plasser.

Det er Utvalg for Samfunnsutvikling som har vedtatt å sende planforslaget på høring (SAM-sak. 054/23, møtedato 31.05.2023).

Nye plandokumenter:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84