Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Planer - innspill og høringer

Detaljreguleringsplan for Mjølkerampa - kunngjøring av vedtatt plan

Planen ble vedtatt i kommunestyremøtet den 15. september 2021 i sak 66/21. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Lena sentrum vest, rett øst for eneboligområdet Festadfeltet.

Reguleringsplanen legger til rette for en firemannsbolig og 11 boenheter i form av kjedede eneboliger. Bebyggelsen med adresse Vallevegen 23, et autentisk anlegg i jugendstil, tillates revet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. Klagefrist er 20. oktober, tre uker etter kunngjøring.

Klager skal være skriftlige, og kan sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena, eller på epost til postmottak@ototen.no.

Planen kan ses i WebInnsyn:

https://kart12.nois.no/glt/geointegrasjon/?funksjon=visplan&kommunenummer=3442&planidentifikasjon=20190003&mode=plandialog&map=reguleringsplaner&plandialogsearchtypes=reguleringsplangjeldende

Her blir du ført rett inn i kartløsningen – med alle dokumenter og tilbakemedlingsknapp/konvollutt. Løsningen fungerer kun for PC (ikke for nettbrett og mobiltelefon)

Planen kan ses i Geoinnsyn:

https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?project=ostre_toten&application=GI3GLT&guid=bf9a7754- 556b&layers=1045,1039,1038,1037,8026,8025,8024&zoom=16&lat=6727890.86&lon=598843.41&params=10000000000 

Her blir du ført til plankartet. Du må klikke i kartet og på en i – før du kommer til stedet hvor alle dokumenter og tilbakemeldingsknapp ligger. Løsningen fungerer på PC, mobil og nettbrett.

Høring og kunngjøring av reguleringsplaner - Goman Kjelstad, Felleskjøpet, Bilitt bruk, Bilitt næringspark

Planer kan også sees på kommunens innbyggertorg.

Varsel om planoppstart av Goman Kjelstad og invitasjon til møte

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelsesmuligheter for eksisterende bakeri på området, gjennom tilbygg mot nord og øst, samt tilbygg mot sør, som skal øke kapasiteten ved bakeriet.

Det kommer til å avholdes et informasjonsmøte og befaring i forbindelse med varslingsperioden for berørte naboer og interessenter. Møtet vil foregå utendørs ved Goman Kjelstad.

Møtet avholdes tirsdag den 17. august kl. 18.00. På møtet vil utbygger og plankonsulent orientere om videre planer.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på epost: en@feste.no, eventuelt per post: Postboks 113, 2858 Kapp.

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 30. august 2021.

Se dokumenter i PlanDialog.

Høring av detaljreguleringsplan for Felleskjøpet

I samsvar med plan – og bygningslovens § 12-10 har Utvalget for Samfunnsutvikling i møte 23.06.21 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Felleskjøpet Lena ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for ny butikk, ny adkomst for kunder, ny lagerhall og nye siloer.

En av de viktigste formålene med planen er trafikkmønster og endring av dette. I dag er det en adkomst for kunder, tungtransport og ansatte. I planforslaget legges det opp til ny adkomst for kunder, eksisterende adkomst for tungtransport og ansatte.

Høringsfristen er 08.09.21.

Se dokumenter i PlanDialog

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

I samsvar med plan- og bygningslovens 12-12 og 12-14 har Utvalg for Samfunnsutvikling i møte 23.06.21 vedtatt følgende planer:

Detaljreguleringsplan for Bilitt bruk

Planområdet ligger sentralt på Bilitt på nordsiden av Fv33. Formålet med planen er å tilrettelegge for en videre utvikling av eiendommen til industri og lager.

Se dokumenter i PlanDialog

Endring av detaljreguleringsplan for Bilitt næringspark

Planområdet ligger sør for Fv33 på Bilitt. Endringen innebærer at 60 % av arealet ikke lenger skal forbeholdes videreforedlingsbedrifter i landbruket, bedre ivaretakelse av grønnstruktur og at areal avsatt til felles energianlegg er frigjort til næringstomt.

Se dokumenter i PlanDialog

 

Utvalgets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9. Klagefrist er tre uker etter kunngjøring.

Høringsuttalelser og klager skal være skriftlige, og kan sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena, eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Reguleringsplan for Nersettunet – høring

Høringsfrist er 1. september 2021.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM) vedtatt å sende planforslaget på høring i to alternativer.

Planområdet ligger inntil Kolbu skole og barnehage.

Det er planlagt for 30 til 52 nye boenheter i form av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.

Planforslaget kan også sees på Coop Extra i Kolbu og på kommunens innbyggertorg.

Merknader til planforslaget må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Relaterte dokumenter:

Link til planen i WebKartet: Nersettunet

Kunngjøring - begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel

Formannskapet vedtok i sak 068/21 den 09.06.21 i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-12 og 11-13 å varsle planoppstart for begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel og legge planprogrammet ut på høring.

Bakgrunnen for planarbeidet er behov for like bestemmelser i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Lena. Endringen går i hovedsak ut på å få kommunedelplanen for Lena sine bestemmelser over til å gjelde for resten av kommunen. Samtidig er det behov for å gjennomgå alle reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde uendret (§ 1.1.1 i dagens bestemmelser), samt enkelte karttekniske rettinger fra forrige revisjon.

Alle som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet. Høringsfristen er satt til 18.08.21.

Relaterte dokumenter:

Detaljreguleringsplan for Lensbygdavegen 187-207

I samsvar med plan – og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det med dette at utvalget for Samfunnsutvikling i møte 02.06.21 har vedtatt planen.

Planområdet ligger inntil Vilberg skole, langs Lensbygdavegen.

Planen legger til rette for inntil 6 nye boenheter fordelt på en firemannsbolig og en tomannsbolig. Det er planlagt felles uteområder og lekeplass.

Utvalgets vedtak kan påklages i henhold til plan – og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Planforslagene kan sees på kommunens innbyggertorg på rådhuset.

Se hele planen med tilhørende dokumenter.

Detaljreguleringsplan for Kveldsrovegen 1

I samsvar med plan – og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det med dette at utvalget for Samfunnsutvikling i møte 02.06.21 vedtatt planen.

Planområdet ligger inntil Fabrikkvegen/Kveldsrovegen inn mot Kapp Melkefabrikk, sør for Mjøsvegen. Planforslaget legger til rette for etablering av parkeringsplasser i tilknytning til bedriftene Kapp Bil og Karosseri AS i Kveldsrovegen 1 og Rapp Bomek AS i Fabrikkvegen 49.

Utvalgets vedtak kan påklages i henhold til plan – og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på epost til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Planforslagene kan sees på kommunens innbyggertorg på rådhuset.

Se planen og tilhørende dokumenter i PlanDialog

Reguleringsplan for Mjølkerampa – høring

Høringsfrist er 30. juni 2021.

I samsvar med plan- og bygningsovens § 12-10 har kommunestyret i møtet den 5. mai 2021 vedtatt å sende planforslaget på høring.

Planområdet ligger i Lena sentrum øst, rett nord for det kommunale boligkomplekset Meieritunet og rett øst for eneboligområdet Festadfeltet.

Planforslaget legger til rette for en firemannsbolig og 11 boenheter i form av kjedede eneboliger. Bebyggelsen med adresse Vallevegen 23, et autentisk anlegg i Jugendstil, er foreslått revet.

Planforslaget kan også sees i kommunens innbyggertorg.

Merknader til planforslaget må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Se også:

Detaljreguleringsplan for Tetentunet – varsel om oppstart
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034
Oppvekst 2040

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur. Høringsperioden om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune er fra 18. mai til og med 17. september.