Østre Toten kommune

Deling av eiendom og arealoverføring

For å søke om deling av en eiendom skal følgende skjema leveres:

Forhåndskonferanse

Er du usikker på hvordan tiltaket er i forhold til lover og regler, og har noe konkret du ønsker diskutert med kommunen før oppstart, kan du be om en forhåndskonferanse. Skjemaet for dette finner du her - Bestilling av forhåndskonferanse.

Legg ved et kart som viser hvilket og hvor stort areal søknaden dreier seg om.

Det skal komme klart frem av søknaden hva eiendommen blir brukt til nå og hva den skal brukes til etter deling.

Hvis tillatelse til deling blir gitt, vil alle berørte parter bli varslet om en oppmålingsforretning. Grensene mot naboeiendommer og grensene for den nye tomta blir avklart, merket og målt.

Hva skjer når ny tomt er opprettet?

Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sendes det ut matrikkelbrev til rekvirenten. Behandlingsgebyr for oppmåling og tinglysing sendes i egen forsendelse.

Når tomta har blitt tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

Vær oppmerksom på den lokale forskriften for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

§ 1. Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.

Gebyr

Alle delingssaker skal behandles etter flere lovverk og dette utløser flere saksbehandlingsgebyrer. Informasjon finnes her Priser og gebyrer.