Østre Toten kommune

Anskaffelse av medisindispensere

Direkte bestilling til Hepro gjøres gjennom utfylling av dette elektroniske skjemaet

Dignio Karie er nå godkjent

Karie er en automatisk multidosedispenser som sikrer at brukerne får rett medisin til rett tid, i samsvar med medisinplan. Karie har en stor farge- og touchskjerm som viser instruksjoner til helsepersonell og brukeren. Karie varsler med lys og lyd når medisinene skal tas. Karie er lett av vekt og har batteritid på 24 timer. Karie har et moderne og pent design.

Godkjenningstest og konkurransegrunnlaget med alle vedlegg

1. Om rammeavtalen

Rammeavtalen heter: «Leveranse av elektronisk medisineringsstøtte», ref.nr. 110176.

Rammeavtalen er inngått mellom Østre Toten kommune (som vertskommune) og Hepro AS som leverandør og gjelder følgende produkter/områder:

 1. Enkel elektronisk medisineringsstøtte: Enklere løsning for medisineringsstøtte med påminnelsesformål uten avhengighet til multidose. Mobil og fleksibel løsning som er enkel å ta med seg ut på tur.
 2. Avansert elektronisk medisineringsstøtte: Løsning som støtter multidose med tilhørende administrasjonsløsning som er tiltenkt å dekke særskilte brukerbehov knyttet til medisineringsstøtte. Denne løsningen har høyere krav til anvendelighet og sikkerhet sammenlignet med den enkle løsningen. Løsningen er bærbar.

Det er Østre Toten kommune som har direkte kontakt med Hepro AS som leverandør hva gjelder administrasjonen av selve rammeavtalen, med mindre annet er konkret avtalt eller bestemt.

Rammeavtalen kan etterspørres ved henvendelse til André Alves: andre.alves@ostre-toten.kommune.no

Rammeavtalens maksimale verdi (for alle kommuner samlet) er 400 millioner kroner ekskl. mva.

1.1. Produkter omfattet av rammeavtalen

1. Enkel elektroniske medisineringsstøtte

2. Avansert elektronisk medisineringsstøtte:

Kommunen velger hvilke produkter og hvor mange enheter som bestilles.

1.2. Pris på produktene omfattet av rammeavtalen

Se prismatrise (XLSX, 22 kB)

Prisene på rammeavtalen kan bli justert og kommunene vil i så fall bli varslet om dette.

Følgende gjelder for prisene på rammeavtalen:

Endringer i valutakurser som påvirker kostnader Leverandøren har i forbindelse med ytelsene, kan gjøres gjeldende overfor kunden med 1 (en) måneds skriftlig varsel. Hvis økninger i valutakurser er grunnlag for endringer i vederlaget, skal vederlaget tilsvarende settes ned uten at kunden må kreve det hvis valutakursene senere synker.

Endring i valutakurser vil ikke gi rett til endring i løpende vederlag i den enkelte avropsavtale (SSA-L).

1.3.  Avtalens varighet

Avtaleforholdet reguleres samlet sett av SSA-R (rammeavtale) og SSA-L som avropsavtale.

Varigheten på rammeavtalen er 2+1+1 år. Østre Toten kommune kan forlenge rammeavtalen slik at den har maksimalt fire års varighet. Kommunene kan foreta avrop så lenge rammeavtalen løper.

Den enkelte avropsavtale (SSA-L) som kommunen inngår med Hepro AS har ikke nærmere bestemt varighet. Avropsavtalen løper inntil kommunen sier opp avtalen med tre (3) måneders skriftlig varsel, eller inntil leverandøren sier den opp med 12 måneders varsel.

2. Fordeling av kostnader mellom kommunene

Østre Toten kommune har påtatt seg å være vertskommune for en nasjonal anskaffelsesavtale om leie av elektroniske medisindispensere.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har bidratt til at en slik avtale kommer i stand. Østre Toten kommune og kommunens innkjøpsenhet – Fellesanskaffelsesenhet for kommunene i Gjøvikregionen – har ansvaret for å forvalte rammeavtalen i avtaleperioden.

Til dekning av kommunens kostnader skal de deltakende kommunene betale et fast årlig beløp på 3 650 kroner per år. Dette beløpet vil være et fast beløp i hele rammeavtaleperioden. Beløpet forfaller til betaling ultimo august hvert år. Østre Toten kommune sender faktura til deltakende kommuner i henhold til dette.

Beløpet gjelder alle deltakende kommuner, uavhengig av om kommunene foretar avrop. Det vises her til invitasjonen av 1. april 2020, brev med referanse 20/01109-1.

Det årlige beløpet fra de 62 deltakerkommunene dekker kostnadene til:   

1. Alle Østre Toten kommunes oppstartskostnader fram til avtale er signert og leveranse kan starte, herunder

 • Arbeid med konkurransegrunnlaget
 • Kunngjøring av konkurransen
 • Gjennomføring av konkurransen, teste produkter, velge leverandør og lage og signere kontrakt
 • Legge til rette for at leveranse kan starte, herunder opprette egen informasjonsside/-kanal for alle deltakere
 • Gjøre nødvendige tilpasninger for et effektivt kjøpsregime, herunder eget digitalt bestillingsskjema

2. Årlige forvaltningskostnader, herunder

 • Kontakt mellom vertskommune og alle deltakende kommuner (samlet og hver for seg)
 • Kontakt mellom kjøperne v/vertskommunen og leverandøren
 • Formidle nødvendig informasjon fra leverandør til de deltakende kommunene        
 • Sørge for, forberede, og være initiativtaker, til regelmessige (digitale) møter mellom vertskommunen og alle deltakende kommunene
 • Sørge for, forberede, og være initiativtaker, til regelmessige (digitale) møter mellom deltakerkommunene og leverandøren

3. Administrere og gjennomføre nødvendig arbeid knyttet til vurdering av bruk av opsjon i avtaleperioden, etter år 2 og etter år 3.

Hvis det oppstår saker eller forhold som krever juridisk bistand og som gjelder den enkelte avropsavtale (SSA-L), dvs. forholdet mellom leverandør og kommune, vil slike forhold normalt håndteres av kommunen selv og i henhold til kontraktens bestemmelser. Dette dekkes i utgangspunktet ikke av den årlige avgiften på 3.650 kroner.

Kontraktsmessige forhold som gjelder rammeavtalen og eventuelle tvister knyttet til denne, dekkes heller ikke av årsbeløpet på 3 650 kroner. Slike kostnader vil som hovedregel bli fordelt likt mellom deltakende kommuner.

3. Hvem kan foreta avrop på rammeavtalen

Følgende kommuner kan foreta avrop på rammeavtalen:

Østre Toten kommune, samt deltakende kommuner:

Smøla, Kragerø, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Etnedal, Vang, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Averøy, Dovre, Ringerike, Ullensaker, Kvitsøy, Sør-Fron, Nordkapp, Narvik, Drangedal, Vågan, Flakstad, Moskenes, Værøy, Kristiansund, Hurdal, Stad, Nannestad, Rana, Brønnøy, Alstahaug, Leirfjord, Sandefjord, Skjåk, Tromsø, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Åsnes, Grue, Eidskog, Harstad, Gjøvik, Fauske, Hamar, Løten, Stange, Gjerdrum, Nord-Fron, Tysnes, Nes, Eidsvoll, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Bardu, Vestby, Evenes, Sørreisa, Tokke, Vinje, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal. 

4. Fremgangsmåte for avrop på rammeavtalen

4.1. Gjennomføring av bestilling

På grunn av at produktene leveres gjennom én distributør (Hepro AS), er ikke kommunene forpliktet til å benytte elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) ved gjennomføringen av avrop.

Avrop skjer på en av to følgende måter:

 1. Kommunen fyller ut avropskjema
 2. Kommunen benytter e-handelsløsning, dvs. leverandørens elektroniske bestillingssystem når det er tilgjengeliggjort

Til pkt. 1: Avropsskjemaet har følgende sentrale punkter til utfylling:

 • Beskrivelse av Leveransen og enhetspriser (herunder antall produkter og leveringsadresse)
 • Ønsket leveringstid
 • Ønsket tidsrom for opplæring
 • Angivelse av evt. spesielle forhold knyttet til oppdraget
 • Faktureringsadresse
 • Kontaktperson for avtalen og kontaktperson for innføring av teknologien
   

Til pkt. 2: Leverandørens elektroniske bestillingssystem er ennå ikke klar per juni 2020. Det foreligger ikke noe dato for det. Kommunene blir varslet når bestillingssystem er klar. Frem til da, brukes avropskjemaet.

4.2. Om sentral godkjenningsprøve og kommunens godkjenningsprøve

Østre Toten kommune (vertskommunen) gjennomførte en sentral godkjenningsprøve der vertskommunen og leverandøren var involvert. Sentral godkjenningsprøve ble avsluttet 12.6.2020, og fire (4) produkter på rammeavtalen har bestått testen, se punkt 1.1. ovenfor.  

I tillegg til sentral godkjenningsprøve på rammeavtalen, skal det også ved det enkelte avrop gjennomføres en godkjenningsprøve der kommunen undersøker tjenesten i henhold til SSA-L pkt 3.3. Godkjenningsprøven skal inkludere gjennomføring av opplæring evt. at opplæringsmateriell er stilt til disposisjon.

Nærmere detaljer om gjennomføringen av godkjenningsprøven kan avtales mellom kommunen og Leverandøren i forbindelse med det enkelte avrop.

4.3. Inngåelse av avropsavtale

Etter at bestillingen er foretatt, vil kommunen motta en tilpasset versjon av SSA-L (avropsavtalen) fra Hepro AS som kommunen signerer. Avropsavtalens forside og databehandleravtalen bør signeres av begge parter (Hepro AS og avropende kommune).

Ved behov vil partene kunne avklare eventuelle nødvendige forhold med kommunen før avropavtalen signeres.

Følgende forhold er særlig aktuelle avklaringspunkter:

 • Nærmere plan for etablering
 • Nærmere detaljer om gjennomføringen av godkjenningsprøven
5. Kontaktpunkter hos leverandøren

De kommuner som allerede har rammeavtale med Hepro AS får beholde de kundeansvarlige som de er vant til å forholde seg til. Hepro vil legge til rette for dette.


Overordnet kontaktpunkt

Navn: Irene Dybdahl

Stilling: Salgsleder Velferdsteknologi

Telefon: 468 23 113

E-post: id@hepro.no

 

5.1.Kontaktpunkt Key Account Manager hos leverandøren


Navn: Trond Haakonsen

Stilling: Key Account Manager Velferdsteknologi

Telefon: 469 48 462

E-post: trond@hepro.no
 

5.2.Kontaktpunkt Key Account Manager hos leverandøren i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag


Navn: Kristoffer G. Holt

Stilling: Key Account Manager Velferdsteknologi

Telefon: 400 00 309

E-post: kgh@hepro.no
 

5.3. Se her hvilken Key Account Manager som er kontaktpunkt for hver kommune

 

Kontaktpunkt for hver kommune (XLSX, 19 kB)

 

6. Møtevirksomhet

6.1. Informasjonsmøter ved oppstart av rammeavtalen

Det er planlagt gjennomført tre informasjonsmøter mellom kommunene, Hepro AS og vertskommunen.

Informasjonsmøtene vil bli gjennomført før sommeren og vil inneholde en nøytral presentasjon av produktene som kan bestilles over rammeavtalen fra Hepro AS samt informasjon om selve rammeavtalen fra Østre Toten kommune.

Varighet på møtene forventes å være ca. 2,5 timer. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om møtetidspunkt og om påmeldingen til møtene medio juni.

6.2. Brukerforum

Leverandøren skal arrangere kvartalsvise brukerforum. Brukerforumet er en arena hvor representanter fra leverandøren, underleverandører og kommunene møtes. Kommunene skal kunne delta i brukerforum kostnadsfritt.

Forumet skal være til gjensidig nytte for partene. Her skal partene bidra med konstruktive innspill og debatt som er ment å føre til mer brukervennlige og effektive leveranser og samarbeid. Følgende temaer er særlig aktuelle:

 • Produktnyheter
 • Roadmap
 • Utveksling av erfaringer
 • Kundens endringsønsker og behov

6.3. Møter med underleverandør

Det skal kunne gjennomføres møter mellom kommuner og underleverandører på rammeavtalen. Slike møter avtales ved henvendelse fra den enkelte kommune til Leverandøren.

6.4. Møter mellom Østre Toten kommune og deltakende kommuner

Østre Toten kommune vil invitere deltakende kommuner til digitale erfaringsutvekslingsmøter. Det tas sikte på at disse møtene avholdes én gang i halvåret.

Østre Toten kommune sender invitasjon til disse møtene.

Liste over tilgjengelige produkter

a. Det finnes fem forskjellige dispensere det er mulig å foreta avrop på: enkeldispenser Dignio Pilly og multidosedispensere Dignio Medido, Evondos E300, iZafe Dosell og Evondos Mini.

b. Dignio Pilly (PDF, 2 MB) er en enkeltdosedispenser og egner seg godt for de som trenger en påminnelse ved medisin takning og den kan fint tas med i vesken om bruker skal bort. For de som har redusert kognitiv funksjon, ser vi at den kanskje egner seg i mindre grad. Men kommer selvfølgelig an på hvor i stadiet av sykdommen bruker er.

c. Dignio Medido (PDF, 2 MB) er en multidosedispenser som egner seg til de fleste målgruppene. Enkel å forstå og administrere, passer til brukere med uregelmessig medisineringsbehov. Med fysisk nøkkel, gjøres medisinene (eks. ikke tatt) utilgjengelige der dette er et behov.

d. Evondos E300 (PDF, 3 MB) er en multidosedispenser som egner seg til de fleste målgruppene. Enkel å forstå og administrere, passer til brukere med uregelmessig medisineringsbehov. Talefunksjon gjør det enklere for brukeren å forstå hva som skjer. Med elektronisk lås, gjøres medisinene (eks. ikke tatt) utilgjengelige der dette er et behov.

e. iZafe Dosell (PDF, 3 MB) er en multidosedispenser som egner seg til brukerne med regelmessige medisineringsbehov (støtter ikke uregelmessig medisinering). Dosell har to forskjellige modus å jobbe på: modus 1 som automatisk tilgjengeliggjør medisinene uten at brukeren må gjøre noe og modus 2 som krever at brukeren trykker på en knapp for å få tilgjengeliggjort medisinen (i denne modus, blir ikke tatt medisin utilgjengeliggjort). Egner seg i mindre grad til brukerne hvor ekstra sikkerhet er et behov.

f. Evondos Mini er en enkeltdosedispenser og egner seg godt for de som trenger en påminnelse når medisin skal tas, og den kan fint tas med i vesken om bruker skal bort. For de som har dårligere motorikk eller gikt, ser vi at den kanskje egner seg i mindre grad. Hvis brukeren benytter seg av store kapsler, anbefales bruk av medisineringsbrett tiltenkt 14 dager. Kan overvåkes men ikke administreres gjennom Fjernpleiesystemet.»

Hvordan bestiller jeg? Hvordan bestiller jeg tilbehør?

a. Bestillingen gjøres gjennom bruk av avropsskjema. Alt som er mulig å bestille i denne rammeavtalen, kan bestilles via skjemaet (dispensere, opplæring, tilbehør, m.m.)

Hvordan det faktureres (EHF osv)

a. I avropsskjemaet blir det etterspurt nødvendig informasjon til fakturering (EHF). Fakturering for leie av dispenserne skjer månedlig (i denne rammeavtalen er det ikke lagt opp til kjøp, kun leie).

Priser på dispensere + kostnader med rammeavtale + leveringstid

a. Se prismatrise over alle gjeldende priser (XLSX, 22 kB). Alle de 62 deltakende kommunene i denne rammeavtale har en årlig kostnad på 3 650 kroner. For detaljert informasjon, se rammeavtaleveilederen (PDF, 246 kB). Vanlig leveringstid blir 3-5 virkedager. Det er mulig, etter betaling, med hastelevering på 1-2 virkedager.

Forenklet informasjon om inngått avtale (SSA-R og SSA-L)

a. Det er utarbeidet en veileder (PDF, 246 kB) som beskriver forvaltningen av denne avtalen. Østre Toten kommune er vertskommune for rammeavtalen. Hver gang hver av de 62 deltakende kommunene foretar avrop, inngås det en ny leieavtale (SSA-L).

Opplæring som er tilgjengelig

Se valg av opplæringsmodell (XLSX, 15 kB)

a. Det finnes kostnadsfritt digitalt informasjonsinnhold om alle dispensere. Den er ikke ment til å dekke opplæringsbehov. Opplæring som er mulig å bestille strukturerer seg på følgende måte:

i. Grunnpakke klasseromsopplæring med fysisk oppmøte (når mulig)

ii. Digital opplæring via MS Teams (både superbrukere og pleiere)

iii. Timebasert opplæring (digitalt eller fysisk)

iv. SkillAid – Kunnskapsbasert implementeringsstøtte (alle dispensere).

Dynamisk helse - presentasjon 25.6.2020
Evondos E300 - presentasjon KS 25.06.2020