Østre Toten kommune

Flere farger Toten - Fargespill

Østre og Vestre Toten kommuner samarbeider 2017-2018 om et pilotprosjekt på det multikulturelle konseptet Flere farger/ Fargespill. Fargespill bruker musikken i møte med andre mennesker i en ressurs- og styrkebasert tilnærming til hver enkelt deltager. Det synlige resultatet presenteres gjennom en årlig fargesprakende festforestilling, men like viktig er prosessen underveis, alle som deltar som frivillige med transport og servering, bakkemannskap med scenografi, kostymer, lyd og lys - ledet og kurset av profesjonelle kunst og kulturaktører gjennom året. I pilotåret har vi med over 100 deltagere i prosjektet med ulike roller og oppgaver – og vi har dannet nye relasjoner som danner grunnlaget for godt videre samarbeid i et grunnleggende og varig felleskap for Toten.

Fargespill har en velprøvd metodikk som vi ønsker å ta i bruk for å styrke vår kompetanse som kulturarbeidere i møte med et multikulturelt Toten. Vi ser også for oss at Fargespill kan knytte kulturavdelingene nærmere skoler, læringssenter, voksenopplæring, flyktningmottak, frivilligheten og andre som jobber med integrering og inkludering i kommunene våre. Vi ønsker nå å videreføre konseptet i et 3-årig hovedprosjekt, hvor også Gjøvik kommune med på laget.

Fargespill oppstod i Bergen i 2004 etter at musiker Ole Hamre, sanger Sissel Saue og koreograf Hilde Sol Erdal fikk en forespørsel fra Festspillene i Bergen om å lage en forestilling med flerkulturelle barn og ungdommer som fremførte sang og dans fra hele verden. Fargespillkonseptet inviterer deltagerne med inn som de viktigste ressurspersonene, og selv om det først og fremst er et kunstprosjekt så fungerer det også i aller høyeste grad som et integreringsprosjekt. Fargespill er blitt en egen stiftelse, og de har utviklet en egen Fargespillmetode og det er gjennomført flere prosjekter og forestillinger siden 2004. Konseptet er gjennomført i flere kommuner, og Fargespill har også et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd.

Mål og samfunnsgevinster i prosjektet «Fargespill Toten»


Selv om prosjektet først og fremst har et kunstnerisk mål og fokus, så opplever vi at prosjektet gir stor samfunnsmessig gevinst/ merverdi.

 • deltagerne får styrket livskvalitet gjennom mestring/muligheten til å vise frem sine ressurser og styrker
 • grunnleggende integrering, deltagelse og tilhørighet i lokalsamfunnet – alle er en ressurs og alle kan bidra
 • skape begeistring, stolthet og bevissthet blant befolkningen om alt det positive et flerkulturelt samfunn fører med seg
 • kompetanseheving ansatte og samarbeidspartnere i kommunene
 • gi innbyggerne økt kunnskap og bevissthet om både egen tradisjonskultur og multikulturelle tradisjoner innenfor sang og dans som er representert i deres kommuner

Vi ser for oss at Fargespillmetoden kan lære oss følgende i videre arbeid

 • Beherske involvering av innflyttede mennesker fra andre kulturer på en måte som gjør dem til ressurser i samfunnet.
 • Finne konkrete samarbeidsarenaer og måter og jobbe tverrfaglig med inkludering og integrering.
 • Skape gode rutiner for hvordan vi får til kontakt og brukerengasjement hos flerkulturelle innbyggere.
 • Beherske metoder som gjør det mulig å videreføre mindre prosjekter med lignende form som Flere Farger/ Fargespill.
 • Overføringsverdi: utvikle kompetanse som åpner for andre prosjekter av flerkulturell art eller overføre kompetansen til andre samfunssområder - dele kompetanse med lærere, barnehageansatte og helsepersonell og andre aktuelle gjennom kurs og foredrag.

Samarbeidspartnere i Flere Farger på Toten

Kulturskolene, bibliotekene, Mjøsmuseet, ungdomskontakter, koordinator forebyggende tiltak VTK, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, NAV, integrerringsrådgiver, flyktningkonsulenter, Voksenopplæring VTK, Læringssenter ØTK og Gjøvik, skoler, barnehager, helsestasjoner, frivilligsentralene, næringsliv, flyktningmottak, Oppland Fylkeskommune, samt lag og foreninger og enkeltpersoner med ønske om å bidra.

Pilot-prosjektets faser

 • Vår 2017 Planleggingsfase
 • Høst 2017 Innsamlingsfase, der vi samler inn sanger og danser fra innbyggerne.
 • Vinter 2017/2018: innøving/bearbeidelsesfase, der vi bearbeider det materialet vi har samlet inn og gjør det klart for å formidles og brukes videre.
 • Vår 2018: Sceneproduksjonen forestillinger på Raufoss og Skreia Flere Farger på Toten
 • Høst 2018: DKS-opplegg til alle skoleelever i 6. og 7. trinn i begge Toten-kommunene i form av workshop - formidler norsk tradisjonskultur og multikulturelle tradisjoner innenfor sang og dans som er representert i blant innbyggere i Vestre og Østre Toten.
Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488