Østre Toten kommune

Koordinator og individuell plan

Hvem kan få koordinator og individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.
Du kan få tildelt en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.

Hva er individuell plan? 

Individuell plan (IP) er et dokument som kort beskriver deg som person, dine behov/ressurser og ønsker for framtida. Planen vil inneholde oversikt over personer i ditt nettverk, mål du har satt deg og oversikt over tiltak/tjenester. Det er viktig at du selv deltar aktivt i utarbeidelsen av planen. Utarbeidelse av IP er en prosess, og selve planen vil være dynamisk og er å anse som et samhandlingsverktøy.

Hva er koordinator?

Koordinator er en tjenesteyter som bistår deg i møte med hjelpeapparatet, og sammen med deg «taler din sak». Koordinator  hjelper deg med å samordne tiltak og tjenester, bidra til et helhetlig tilbud med utgangspunkt i dine ønsker og behov. Koordinator tar kontakt med aktuelle personer og samarbeidspartnere, kaller inn til møter etter behov.

Koordinator har ansvar for utarbeidelse av individuell plan og oppfølgingen av planen.

Retten til koordinator og individuell plan

Retten til individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men er et viktig koordineringsdokument som skal bidra til at den enkelte opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag.

Retten til bruker er hjemlet i

  • Pasient- og brukerretighetsloven §2-5

Plikten til koordinator og individuell plan er hjemlet i

  • Helse- og omsorgstjenesteloven §7-1 (individuell plan) og §7-2 (koordinator)

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Samtykke 

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren går gjennom samtykket med deg tidlig i planarbeidet.

Ungdom over 16 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det. Dersom den som får individuell plan ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke.

Klage 

Det kan klages på at man ikke får utarbeidet en individuell plan, at man ikke har fått være med på å utforme planen eller at planen ikke følges opp. Klagen sendes koordinerende enhet ved tildelingsenheten som videresender klagen til rette instans. Dersom klagen ikke tas til følge videresendes klagen til fylkesmannen.

For mer informasjon