Østre Toten kommune

Ungdomsgruppe

For hvem?

Unge voksne, kvinner og menn, i alder 18 – 30 år. Alle typer psykiske vansker, fra lettere til moderat alvorlighetsgrad.

Målsetting

Økt selvtillit og selvhevdelse, bli mer kjent med egne ressurser med fokus på å anerkjenne og videreutvikle disse. Bli mer bevisst på egne mål, og hvordan jobbe for å nå dem. Økt mestring av dagliglivet, med fokus på økt inkludering inn i skole/arbeid/samfunn.

Gruppeinnhold

Samtalebasert, med fokus på hvordan mestre utfordringer ved hjelp av egne ressurser og gruppa som ressurs.

Grupperamme

Ukentlige møter, 1 ½ t hver gang. Dag: ………….. Klokkeslett:…………. Sted: Brukerstyrt senter. Antall deltagere 3 – 8. Det vil være gradvis innslusing i gruppa etter individuell vurdering. Maks tid for deltagelse i gruppa er ett år.

Eventuell annen oppfølging ved siden av gruppa

Deltagelse i gruppa vil være hovedbehandlingstiltak, men deltagerne vil underveis ha et par individuelle samtaler med gruppeterapeutene, blant annet ved oppstart i gruppa. Dette for best mulig å ivareta helheten til den enkelte i sin livssituasjon, og for å forebygge evt. dropout. Ved behov for mer omfattende individuell oppfølging og/eller annen aktivitet ved siden av gruppa, vil gruppeterapeutene videreformidle behov for dette til Tildeling.

Gruppeterapeuter

To gruppeterapeuter. Begge med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus, samt kognitiv terapi.

Henvisning/rekruttering

Deltagerne kan ta kontakt selv via Tildeling, eventuelt henvises fra fastlege, NAV etc. via Tildeling. Deltagerne vil i forkant av gruppa innkalles til forvernsamtale med gruppeterapeutene, for å avklare hvorvidt dette er riktig tiltak for dem.