Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Oppvekst 2040

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

Det er nå gjort en overordnet analyse av dagens struktur, og det er pekt på mulige alternativer til dagens struktur.

Barnehage- og skolestruktur er et tema som mange mener noe om, og vi ønsker å høre din/deres mening. Politisk utvalg for barn, oppvekst og opplæring har vedtatt høring, og nedenfor finner du/dere høringsbrev, spørsmålene det ønskes innspill på og relevante dokumenter:

Høringsperioden om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune er fra 18. mai til og med 17. september.

 

Høringsbrevet

Høring om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune  

Utviklingsarbeidet Oppvekst 2040 ble startet opp i 2019. Den første delen av arbeidet handler om kvalitet og innhold i kommunens tjenester, og det er utarbeidet et strategidokument som løfter fram viktige hovedområder og prioriterte innsatsområder i arbeidet på oppvekstområdet framover. Hovedområdene er: Barndommens egenverdi, et inkluderende fellesskap, helhet og sammenheng og kompetanse for framtiden. Prioriterte innsatsområder for tjenestene på oppvekstområdet i perioden 2021-2024 er:

 • Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester 
 • Alle har en naturlig plass i fellesskapet
 • Alle barn og unge skal utvikle robusthet 
 • Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljø 

Felles innsatsområder forplikter tjenestene. En handlingsdel med felles mål og konkrete tiltak er under arbeid.

Den andre delen av Oppvekst 2040 handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage og skolestruktur. Dette arbeidet ble startet opp høsten 2020. Det er nå gjort en overordnet analyse av dagens struktur og det er pekt på mulige alternativer til dagens struktur. Agenda Kaupang har utarbeidet en rapport for kommunen.  Rapporten fra Agenda Kaupang bruker statistiske prognoser for antall barn og elever i årene som kommer. Prognosene bygger på de samme prinsippene som Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker i sine prognoser og framskrivninger.  Prognosene viser at antall barn/elever vil holde seg relativt stabilt, men med en liten nedgang frem mot 2040. Tilsvarende trend gjelder for Norge som helhet. Det blir færre barn og elever i årene som kommer.

Samtidig blir det flere eldre i kommunen. Presset på kommuneøkonomien øker og det må forventes at rammer for kommunen og oppvekstsektoren blir strammere framover. I dag bruker vi, sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, relativt mye ressurser på skole. På barnehagesiden drifter vi relativt rimelig. Både på barnehageområdet og skoleområdet har vi bygg som krever omfattende oppgradering for å ha de kvaliteter og den standarden som er nødvendig for å vare i lang tid fremover. Målet er å gi likeverdige tilbud i alle barnehager og skoler.  

I rapporten fra Agenda Kaupang er det lagt til grunn at Østre Toten kommune ønsker gode og effektive skoler og barnehager for framtiden. Samtidig skal skole- og barnehagestrukturen bidra til utvikling av livskraftige og framtidsrettede lokalsamfunn. Utredningen tar derfor ikke utgangspunkt i dagens behov, men ser framover. Det er de langsiktige løsningene som sammenlignes.  

Utredningen tar for seg et null-alternativ (dagens struktur oppgradert til dagens standard) og to alternativer for barnehagestruktur og tre alternativer for skolestruktur. 

Barnehage  

Rapporten tar for seg de kommunale barnehagene, ikke de private. Dette fordi kommunen ikke kan endre strukturen eller legge ned de private barnehagene. Kommunen vil også i framtiden være helt avhengig av de private barnehagene. Kommunen ønsker å ha de private barnehagene som en viktig del av sektoren og vil ha et helhetlig blikk på området.

Det er i rapporten vurdert to alternativer, i tillegg til dagens struktur som er et nullalternativ. Alternativene skal gi mer effektiv barnehagedrift. Større barnehager gir billigere drift og (antakelig) bedre kvalitet på tilbudet. Det er også viktig at barnehagene blir lagt på sentrale steder.  

Agenda Kaupang anbefaler at nye barnehager bygges med 5–6 avdelinger. Det er lettere å tilpasse bemanningen til varierende antall barn i en større barnehage.  

Det er dessuten pedagogiske argumenter for større barnehager. En større barnehage vil ha et større og bredere fagmiljø. Det antas at en større barnehage vil være mer attraktiv i arbeidsmarkedet  

I etterkant av rapporten har imidlertid kommunestyret (5.5.21) vedtatt at det skal være kommunal barnehage i Nordlia. Alternativet omtales derfor ikke i høringen. Følgende alternativer omfattes av denne høringen:  

 • Alternativ 0: Drive seks barnehager videre som i dag
 • Alternativ 2: Ny Oliviabakken barnehage, legge ned Vilberg barnehage   

Skole 

Rapporten tar for seg de 9 kommunale skolene. I rapporten er det beskrevet en rekke alternative løsninger, i tillegg til et nullalternativ for skolestrukturen i kommunen.  Alternativene som er beskrevet kan oppsummeres i tre hovedalternativer:  

 • Alternativ 0: Drive sju barneskoler og to ungdomsskoler videre som i dag
 • Alternativ 1: Én ungdomsskole i stedet for to  
 • Alternativ 2–6: Fire barneskoler i stedet for sju  
  • Alternativ 2: Legge ned Vilberg skole. Utvide Kolbu, Stange eller Hoffsvangen  
  • Alternativ 3: Legge ned Vilberg skole, fordele elevene mellom naboskoler  
  • Alternativ 4: Legge ned Totenviken. Stange skole utvides på dagens tomt.   
  • Alternativ 5: Legge ned Totenviken og Stange skole. Ny barneskole på Skreia ungdomsskole  
  • Alternativ 6: Legge ned Nordli skole. Utvide Kapp skole 
 • Alternativ 7: Tre barneskoler i stedet for sju.  

Det kan være aktuelt å innføre skolekretsgrenser. I utgangspunktet gjelder dette alternativ 2 og alternativ 7. Østre Toten kommune hadde frem til 2005, etablerte skolekretsgrenser. Etter skolestrukturendringen fra 2007 gikk kommunen over til å praktisere nærskoleprinsippet. En skolekrets er en stabil inndeling av områder som skal sikre forutsigbarhet. Kretsgrenser kan styre skoletilhørigheten til en viss grad. Det kan bl.a. tas hensyn til kapasitet på den enkelte skole og ramme inn boligområder/husklynger til samme skolekrets. Nærskoleprisnippet er basert på elevene går på den skolen som ligger geografisk nærmest. Dersom det blir aktuelt med skolekretsgrenser i kommunen, vil det komme en sak på høring og videre til politisk behandling.

Barnehage- og skolestruktur er et tema som mange mener noe om, og vi ønsker å høre din/deres mening. Politisk utvalg for barn, oppvekst og opplæring har vedtatt høring, og i lenken under finner du/dere høringsbrev, spørsmålene det ønskes innspill på og relevante dokumenter:

Høringsspørsmål

Du kan også sende skriftlig høringsinnspill til:

 • Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena
 • MERK konvolutten: Høring om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune  
 • Eller på epost: postmottak@ototen.no

Høringsbrev og dokumentene under er også tilgjengelige i kommunens innbyggertorg

Strategidokument Oppvekst 2040

Utredningsrapporten om barnehage og skolestruktur Merk at sammendraget fra s. 5 – 13 gir en god oversikt.  

Spørsmål om kostnader ved forrige strukturendring som utvalg for Barn, oppvekst og opplæring ønsket besvart

Høringsperioden er fra og med 18. mai til og med 17. september.  

Høringsinnspill tas med i forberedelsen av prinsippsak om videre retning for arbeidet med barnehage- og skolestruktur. Saken behandles i formannskapet 3. november og kommunestyret 17. november.  

Vi håper at mange har anledning til å gi innspill. Takk for ditt bidrag! 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Grethe Hole-Stenerud
kommunalsjef barn, oppvekst og opplæring
Østre Toten kommune

Gi ditt høringsinnspill

Høringsfristen utløp 17. september.

Høringsfrist

Høringsfristen er 17. september.

Høringsinstanser
 • Kommunens innbyggere
 • Samarbeidsutvalg – barnehager og grunnskoler
 • Elevråd – grunnskoler og videregående skole
 • Foreldreråd – grunnskoler og barnehager
 • KFU – kommunalt foreldreutvalg
 • Ungdomsråd
 • NEFU
 • Ansattes organisasjoner
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Idrettsråd
 • Musikkråd
 • Frivillige lag og foreninger
 • Lena-Valle videregående skole og Toten folkehøgskole
 • Forebyggende enhet – politiet Innlandet

Politiske partier

 • SP
 • AP
 • MDG
 • SV
 • V
 • R
 • FRP
 • H
 • KrF