Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppvekst 2040

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

Det er nå gjort en overordnet analyse av dagens struktur, og det er pekt på mulige alternativer til dagens struktur.

Barnehage- og skolestruktur er et tema som mange mener noe om, og vi ønsker å høre din/deres mening. Politisk utvalg for barn, oppvekst og opplæring har vedtatt høring, og nedenfor finner du/dere høringsbrev, spørsmålene det ønskes innspill på og relevante dokumenter:

Høringsperioden om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune var fra 18. mai til og med 17. september.

 

Politisk behandling
Bakgrunn for prosess
 • Demografiske endringer – det blir flere eldre og færre barn
 • Et trangere økonomisk handlingsrom i årene framover
 • Lav utdanning i forhold til befolkningen for øvrig
 • Høy andel uføre i forhold til befolkningen for øvrig
  • Unge uføre
 • Høy andel legemeldt fravær, personer med nedsatt arbeidsevne og personer på arbeidsavklaringspenger
 • Høy andel stønad til livsopphold, 20 – 29 år
 • Psykisk helse
  • Andelen i aldersgruppen 15 – 29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Hva håper vi at prosessen skal skape på sikt?

Barn og unge i Østre Toten som:

 • fullfører videregående opplæring
 • får utdanning
 • får jobb etter utdanning
 • har ei god helse, er robuste og mestrer sine liv
 • har et godt hjemsted med god fritid
 • blir aktive samfunnsborgere
  • «innafor» i motsetning til «utenfor»
Arbeidsgrupper

Det er etablert ulike arbeidsgrupper, som er tverrfaglig sammensatt. 

Familie 0 – 24 år

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, videregående skole, NAV, barnevern, plan og næring

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for barnefamilien?
 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet?
 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til gode opplevelser for livet?

Fritid

Deltakere i arbeidsgruppa: Fritidssektor, frivilligsentralen, rådgiver barn og unge, kultur og skole.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for fritid?
 • Hva er viktig for livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til sosiale ferdigheter?

Helse

Deltakere i arbeidsgruppa: Kommuneoverlege (legetjenesten), fysio/ergo, rask psykisk helsehjelp, friskliv, tildelingskontoret, helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, psykisk helse og rus, psykolog

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å oppleve å ha ei god helse?

Robusthet

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, fysio/ergo, PPT, grunnskole, videregående skole, kommunepsykolog, foreldreutvalg

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for psykisk, sosial og fysisk robusthet?
 • Hva er viktig for foreldre?

Sosial kompetanse og språk

Deltakere i arbiedsgruppa: Helsestasjon, barnehage, barnevern, grunnskole, videregående skole, tilrettelagte tjenester, biblioteket, kultur og PPT.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til sosial kompetanse?
 • Hva er viktig for å få til god språklig utvikling?

Læringskvalitet og læringsutbytte

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, PPT og videregående skole

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å gi barnet/eleven læringskvalitet og læringsutbytte?
 • Hva er viktig for at barnet/eleven skal få til mestring?
 • Hva er viktig for å få til grunnleggende ferdigheter?

Kompetanse for framtiden

Deltakere i arbeidsgruppa: Barnehage, grunnskole, videregående skole, næringsrådgiver, læringssenteret, opplæringskontoret, NAV

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring?
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden?

Helhet og sammenheng

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, tildelingskontor, rus/psykiatri,  barnevern, grunnskole, PPT, Barnevern, SLT-koordinator, Læringssenteret, NAV, videregående skole og  fysio/ergo.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?
 • Hva er viktig for å få til helhetlig tjenesteutvikling?
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?

Forebygging

Deltakere i arbeidsgruppa: Politikere og innbyggere

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig forebygging?
 • Hva er viktig for å få til god forebygging?
Prosessen

Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til strategier mot 2040 med bakgrunn i utfordringsbildet i dag og framover mot 2040.

Arbeidsgruppene skal ha fokus på:

 • Mestring (fellesskapskommune – 3.0)
 • Robusthet
 • Kompetanse (grunnleggende kompetanse med spesiell fokus på sosiale ferdigheter og språk)
 • Resultater i skolen - mestringsfokusert

Dette er viktige spørsmål i prosessen

 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet? (familie, fritid)
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden? (opplæring)
 • Hva er viktig for å få til livsmestring? (opplæring, helse, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til opplevelser for livet? (familie, fritid, opplæring)
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng? (tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til læringskvalitet og læringsutbytte? (opplæring, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring? (opplæring)
 • Hva er viktig for å ha ei god helse? (helse)
 • Hva er viktig for god fritid? (fritid)
 • Hva er viktig for å få til god forebygging (forebygging)

Politisk forankring og involvering

Utvalg for Barn, oppvekst og opplæring har egen arbeidsgruppe med tema «Forebygging».

Videre politisk styring av «Oppvekst 2040» forankres i BOO-utvalget.

Framdrift

Oppvekst 2040 - del I

Oppvekst 2040 er delt inn i to deler. Del I handler om strategier for kvalitet og innhold i tjenestene innenfor oppvekstfeltet.

Tentativ fremdriftsplan:

20. februar 2020: Samling for arbeidsgruppenes ledere med temaet, hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet. Tema: Hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet.

29. mai 2020: Digital samling for arbeidsgruppenes ledere for restart av arbeidet etter forsinkelse grunnet koronasituasjonen.

Juni – september 2020: Arbeidsfase for arbeidsgruppene og arbeid med medvirkning.

15. september 2020: Frist for å levere sluttprodukt fra alle arbeidsgrupper.

15. september – oktober 2020: Arbeid med innspill fra arbeidsgruppene og utarbeiding av strategier.

Oktober 2020 –  Orienteringer om strategier til politisk ledelse.

 

Oppvekst 2040 – del II

Oppvekst 2040 del II vil handle om organisering og struktur i tjenestene. Det skal i denne delen blant annet også ses på barnehage- og skolestruktur.  Arbeidet skal bygge på arbeidet med innhold og kvalitet i tjenestene som gjøres i del I.

Arbeidet med Oppvekst 2040 del II forventes å starte 15. oktober.

Våren 2021 vil hele planarbeidet Oppvekst 2040 ferdigstilles og legges frem for politisk behandling