Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Oppvekst 2040

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

Det er nå gjort en overordnet analyse av dagens struktur, og det er pekt på mulige alternativer til dagens struktur.

Barnehage- og skolestruktur er et tema som mange mener noe om, og vi ønsker å høre din/deres mening. Politisk utvalg for barn, oppvekst og opplæring har vedtatt høring, og nedenfor finner du/dere høringsbrev, spørsmålene det ønskes innspill på og relevante dokumenter:

Høringsperioden om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune var fra 18. mai til og med 17. september.

 

Politisk behandling
Bakgrunn for prosess
 • Demografiske endringer – det blir flere eldre og færre barn
 • Et trangere økonomisk handlingsrom i årene framover
 • Lav utdanning i forhold til befolkningen for øvrig
 • Høy andel uføre i forhold til befolkningen for øvrig
  • Unge uføre
 • Høy andel legemeldt fravær, personer med nedsatt arbeidsevne og personer på arbeidsavklaringspenger
 • Høy andel stønad til livsopphold, 20 – 29 år
 • Psykisk helse
  • Andelen i aldersgruppen 15 – 29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Hva håper vi at prosessen skal skape på sikt?

Barn og unge i Østre Toten som:

 • fullfører videregående opplæring
 • får utdanning
 • får jobb etter utdanning
 • har ei god helse, er robuste og mestrer sine liv
 • har et godt hjemsted med god fritid
 • blir aktive samfunnsborgere
  • «innafor» i motsetning til «utenfor»
Arbeidsgrupper

Det er etablert ulike arbeidsgrupper, som er tverrfaglig sammensatt. 

Familie 0 – 24 år

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, videregående skole, NAV, barnevern, plan og næring

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for barnefamilien?
 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet?
 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til gode opplevelser for livet?

Fritid

Deltakere i arbeidsgruppa: Fritidssektor, frivilligsentralen, rådgiver barn og unge, kultur og skole.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for fritid?
 • Hva er viktig for livsmestring?
 • Hva er viktig for å få til sosiale ferdigheter?

Helse

Deltakere i arbeidsgruppa: Kommuneoverlege (legetjenesten), fysio/ergo, rask psykisk helsehjelp, friskliv, tildelingskontoret, helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, psykisk helse og rus, psykolog

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å oppleve å ha ei god helse?

Robusthet

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, fysio/ergo, PPT, grunnskole, videregående skole, kommunepsykolog, foreldreutvalg

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til livsmestring?
 • Hva er viktig for psykisk, sosial og fysisk robusthet?
 • Hva er viktig for foreldre?

Sosial kompetanse og språk

Deltakere i arbiedsgruppa: Helsestasjon, barnehage, barnevern, grunnskole, videregående skole, tilrettelagte tjenester, biblioteket, kultur og PPT.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til sosial kompetanse?
 • Hva er viktig for å få til god språklig utvikling?

Læringskvalitet og læringsutbytte

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, grunnskole, PPT og videregående skole

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å gi barnet/eleven læringskvalitet og læringsutbytte?
 • Hva er viktig for at barnet/eleven skal få til mestring?
 • Hva er viktig for å få til grunnleggende ferdigheter?

Kompetanse for framtiden

Deltakere i arbeidsgruppa: Barnehage, grunnskole, videregående skole, næringsrådgiver, læringssenteret, opplæringskontoret, NAV

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring?
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden?

Helhet og sammenheng

Deltakere i arbeidsgruppa: Helsestasjon, barnehage, tildelingskontor, rus/psykiatri,  barnevern, grunnskole, PPT, Barnevern, SLT-koordinator, Læringssenteret, NAV, videregående skole og  fysio/ergo.

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?
 • Hva er viktig for å få til helhetlig tjenesteutvikling?
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng?

Forebygging

Deltakere i arbeidsgruppa: Politikere og innbyggere

Viktige spørsmål i arbeidet:

 • Hva er viktig forebygging?
 • Hva er viktig for å få til god forebygging?
Prosessen

Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til strategier mot 2040 med bakgrunn i utfordringsbildet i dag og framover mot 2040.

Arbeidsgruppene skal ha fokus på:

 • Mestring (fellesskapskommune – 3.0)
 • Robusthet
 • Kompetanse (grunnleggende kompetanse med spesiell fokus på sosiale ferdigheter og språk)
 • Resultater i skolen - mestringsfokusert

Dette er viktige spørsmål i prosessen

 • Hva er viktig for å få til det gode hjemstedet? (familie, fritid)
 • Hva er viktig for å kunne ha jobbene for framtiden? (opplæring)
 • Hva er viktig for å få til livsmestring? (opplæring, helse, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til opplevelser for livet? (familie, fritid, opplæring)
 • Hva er viktig for å få til helhet og sammenheng? (tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig for å få til læringskvalitet og læringsutbytte? (opplæring, tjenesteutvikling)
 • Hva er viktig kompetanse for å få til læring? (opplæring)
 • Hva er viktig for å ha ei god helse? (helse)
 • Hva er viktig for god fritid? (fritid)
 • Hva er viktig for å få til god forebygging (forebygging)

Politisk forankring og involvering

Utvalg for Barn, oppvekst og opplæring har egen arbeidsgruppe med tema «Forebygging».

Videre politisk styring av «Oppvekst 2040» forankres i BOO-utvalget.

Framdrift

Oppvekst 2040 - del I

Oppvekst 2040 er delt inn i to deler. Del I handler om strategier for kvalitet og innhold i tjenestene innenfor oppvekstfeltet.

Tentativ fremdriftsplan:

20. februar 2020: Samling for arbeidsgruppenes ledere med temaet, hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet. Tema: Hvordan sikre fremdrift og koordinering av arbeidet.

29. mai 2020: Digital samling for arbeidsgruppenes ledere for restart av arbeidet etter forsinkelse grunnet koronasituasjonen.

Juni – september 2020: Arbeidsfase for arbeidsgruppene og arbeid med medvirkning.

15. september 2020: Frist for å levere sluttprodukt fra alle arbeidsgrupper.

15. september – oktober 2020: Arbeid med innspill fra arbeidsgruppene og utarbeiding av strategier.

Oktober 2020 –  Orienteringer om strategier til politisk ledelse.

 

Oppvekst 2040 – del II

Oppvekst 2040 del II vil handle om organisering og struktur i tjenestene. Det skal i denne delen blant annet også ses på barnehage- og skolestruktur.  Arbeidet skal bygge på arbeidet med innhold og kvalitet i tjenestene som gjøres i del I.

Arbeidet med Oppvekst 2040 del II forventes å starte 15. oktober.

Våren 2021 vil hele planarbeidet Oppvekst 2040 ferdigstilles og legges frem for politisk behandling