Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Vil du bli meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdanning, som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolen sine egne dommere (fagdommere).

Gå inn på dette skjemaet og kryss av for at du kan tenke deg å gjøre tjeneste som meddommer i tingretten, meddommer i lagmannsretten, meddommer i jordskifteretten eller skjønnsmedlem. Det er mulig å krysse av for flere.

Hvem kan bli meddommer?

Hvem som kan være meddommer er regulert i domstolloven kapittel 4.

Du må 

  • snakke og forstå norsk, og ellers være personlig egnet til oppgaven
  • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt
  • ikke være fradømt stemmeretten
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når valget blir gjennomført
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold

På domstol.no kan du lese mer om hva en meddommer er.