Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status pr 30. april 2021.

Fase 1: Området Vestvegen og Lund

Det er inngått avtale med Telenor om utbygging av et område som er benevnt Vestvegen med videre. Dette området er nå utvidet med deler av Lund. Til sammen omfatter dette 287 adresser som nå får tilbud fra Telenor om høyhastighets bredbånd via fiber.

Telenor har åpnet en egen webportal hvor de som ønsker å bestille fiber bredbånd kan gjøre dette. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenors tilbud.

Konkret oversikt over hvilke adresser som nå får tilbud om fiberbredbånd (dette fremgår også av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune):

Slik går du frem for å bestille fiber

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no

  • Søk opp din gateadresse
  • Velg husnummer i nedtrekksmenyen
  • Klikk på «Se tilbudet ditt», og følg instruksjonene på skjermen

Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Oppslutning

Det er nå viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet, og at flest mulig benytter muligheten til å skaffe seg høyhastighets bredbånd via fiber. Tilbudet vil være tidsbegrenset. 

Tilbudet retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter, fritidsboliger med videre i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for eventuelt tilbud.

Pr 21.04.2021 har 204 av totalt 287 husstander (71 %) inngått avtale med Telenor. Dette er en oppslutning vi er fornøyde med, men det er fortsatt mulig å inngå avtale om fiber.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Utbyggingen starter våren 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden.

I henhold til avtalen med Telenor er det en målsetting at området Vestvegen skal være ferdig utbygd innen 31.12.2021. Når det gjelder området Lund vil dette ut fra gjeldende fremdriftsplan være ferdig utbygd innen utgangen av mars 2022. 

Relatert informasjon

Fase 2: Områdene. Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen nord

Det er inngått avtale med Telenor om utbygging av 3 områder som er benevnt Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen nord. Til sammen omfatter disse områdene foreløpig 394 adresser som nå får tilbud fra Telenor om høyhastighets bredbånd via fiber.

bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Endelige adresselister er ikke utarbeidet ennå. Så snart disse er klare vil de bli lagt ut sammen med nærmere informasjon.

Målsettingen er at disse områdene skal være ferdig utbygd innen 31.12.2022, men det er mulig at området. Kolbulinna vil få en noe tidligere oppstart enn de de to øvrige områdene. Dette har sammenheng med utbyggingen av områdene Vestvegen/Lund.   

Fase 3: Områdene Totenvika, Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv.

Det pågår for tiden en anbudskonkurranse om å få bygge ut bredbånd i ytterligere tre områder som er benevnt Totenvika, Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv. På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Til sammen omfatter disse områdene ca 665 adresser som vil få tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber.

Frist for å levere tilbud var 09.04.2021. Det pågår for tiden forhandlinger med aktuelle utbyggere, som er Telenor og Eidsiva Bredbånd. Avtale forventes å bli inngått i løpet av 1. halvår 2021. Målsettingen er at områdene skal være ferdig utbygd innen 30.10.2023.

Også her vil det bli lagt ut adresselister og nærmere informasjon når dette er klart.

Fase 4

Vi arbeider med en søknad om midler til offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd også for 2021 (2021-søknad). Dette vil være det fjerde året kommunen søker om midler til utbygging av bredbånd.  

Nærmere informasjon vil komme.

Tidligere saker om bredbåndsutbyggingen i Østre Toten