Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Søknadsfristen er 17. desember.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

For mer info, se: Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

Kommunen har mulighet til å sende inn en samlet søknad. Denne søknaden skal inkludere tiltak fra de ulike kommunale tjenesteenheter. Lag og foreninger søker direkte.

Kontaktperson:

Kommunal kontaktperson for veiledning i søknadsprosessen er Kari Kveine. Hun kan kontaktes på mobil 970 20 488, eller e-post kari.kveine@ototen.no.