Østre Toten kommune

Tilknytningsavgifter vann - tidligere Sivesind-abonnenter

Høsten 2021 ble det felles enighet mellom Sivesind vannverk, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune om overdragelse av Sivesind vannverk til de respektive kommuner.

Hvorfor får jeg faktura på tilknytningsavgift til Østre Toten kommune?

Vedtak ble fattet i kommunestyret SAK 113/21 (Kommunestyret - (KST) 15.12.2021 - Østre Toten kommune (ototen.no), med egen SAK 078/21 om størrelsen på tilknytningsgebyret (Kommunestyret - (KST) 06.10.2021 - Østre Toten kommune (ototen.no). Abonnenter ble tilknyttet vannforsyningen i den kommune de er bosatt i.

Hva er bakgrunnen for beløpet?

Det må betales tilknytningsgebyr ved tilkobling til kommunal hovedledning for vann- og avløp etter de satser som blir fastsatt i det årlige gebyrregulativet fra det tidspunktet tilknytningen finner sted, jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriftens kapittel 16 og lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Østre Toten kommune. Det må videre betales årsgebyr etter gjeldende satser. Det er eieren av det enkelte gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer og eventuelt festenummer / boenhet som er avgiftssubjekt, og som har plikt til å opprette et abonnement med Østre Toten kommune.

Tilknytningsgebyret gjelder uavhengig av hva som tidligere er blitt betalt inn til tidligere vannverkseier.

Tilknytningsgebyret er i perioden satt betydelig ned (gjeldende beløp i parentes) som beskrevet i følgende tabell:

 I fagrapport SAK 092/21 (Kommunestyret - (KST) 17.11.2021 - Østre Toten kommune (ototen.no) om ledningsnettets- og installasjonenes tilstand og funksjon er Sivesind vannverk kartlagt og beskrevet.

Normalt tilknytningsgebyr skulle i vært anvendt, men i 2022 har kommunestyret satt tilknytningsgebyret betydelig lavere enn normalt når kommunen skulle overta abonnentene i Sivesind Vannverk.

Hvorfor er det forskjell for de som bor i Østre Toten kommune og de som bor i Vestre Toten?

Det vil være vanskelig å sammenligne kommunene ettersom det er ulikt antall abonnementer og ulike tekniske forhold.

Teknisk tilstand er beskrevet i fagrapport SAK 092/21.  Ledningsnettet er eldre og en større del er ukjent og mangler informasjon.  

I Østre Toten er det færre abonnenter å dele fremtidige kostnader og investeringer på.

Sivesind vannverks nett legges inn i Østre Toten kommunes investeringsplan for framtidige prosjekter.

Jeg mener jeg har fått feil sats. Hva gjør jeg?

Send e-post til vannogavlop@ototen.no med navn, adresse samt gårds- og bruksnummer (eventuelt seksjonsnummer og festenummer), og forklar hva du mener er feil slik av vi kan se på saken.

Vi har fanget opp noen tilfeller hvor det er fakturert feil, disse krediteres fortløpende.