Østre Toten kommune

Snarveier

Styringsdokument 2023 

7. desember vedtok kommunestyret Styringsdokument 2023 - Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til styringsdokument 2023 den 19. oktober 2022.  

Relaterte dokumenter:

 

I innledningen skriver kommunedirektør Ole Magnus Stensrud: 

Det er krig i Europa, vi lever i en usikker tid. Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det systematiske og helhetlige arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser må skje på tvers av sektorene. Det siste året har kommunen arbeidet målrettet mot å redusere risiko for sårbarheter innenfor flere områder og spesielt datasikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet. Men vi ser det er områder innen beredskap som må styrkes ytterligere. 

Ettervirkningen av koronapandemien og de usikre tidene i Europa fører til ustabilitet i økonomien med økte renter, økt inflasjon og et energimarked som er meget utfordrende. Dette er forhold som får konsekvenser for kommunens økonomiske utsikter i planperioden. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, økonomiplan med handlingsprogram for 2023 – 2026, bygger på gjeldende budsjett og økonomiplan 2022-2025. Videre har kommunedirektøren fulgt opp vedtak i enkeltsaker, som får konsekvenser for handlingsprogrammet. 

Det har ikke vært rom for å innarbeide alle kommunestyrevedtakene. Kommunedirektøren har prioritert nye tiltak som styrker «de nederste trinnene i innsatstrappa». 

De senere års økonomiplaner har vært preget av driftsreduksjoner, da Østre Toten kommune har hatt et for høyt driftsnivå i forhold til sitt inntektsnivå. Etter datainnbruddet i 2021 har kostnadene for en driftssikker og sikkerhetsmessig trygg drift av IKT-systemene økt. Kommunedirektøren ser det er behov for å bruke noe tid før man klarer å ta ut økonomisk gevinst og innarbeide merkostnadene i sektorenes driftsrammer. 

Vi ser at vi ikke har klart å gjennomføre alle omstillingstiltakene som var planlagt i 2022. Organisasjonen er preget av de siste års hendelser med koronapandemi og datainnbrudd. Kommunedirektøren har sett det nødvendig å bruke fond i 2023 for å komme driftsmessig i balanse. Omstillingsarbeidet vil fortsette utover i økonomiplanperioden, og det legges opp til å redusere driftsrammer i økonomiplanperioden. 

Videre behandling 

Videre behandling av kommunedirektørens framlegg til handlingsprogram/økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023:

  • presentasjon onsdag 19. oktober
  • formannskapets første behandling onsdag 2. november
  • utvalgsbehandling i perioden fram til 7-10. november
  • formannskapets behandling onsdag 23. november med innstilling til kommunestyrets behandling
  • formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 23. november – 7. desember
  • kommunestyrets behandling onsdag 7. desember 

Til formannskapets endelige behandling 23. november vil kommunedirektøren fremme innstilling til det endelige budsjettvedtaket, og denne vil inneholde selve budsjettvedtaket, inkludert vedtak om gebyrer og vedtak om eiendomsskatt for 2023.