Østre Toten kommune

Styringsdokument 2022

Formannskapets innstilling legges nå ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember.

Kommunedirektørens forslag:

 1. Styringsdokument 2022/Handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025 – Årsbudsjett 2022 (PDF, 2 MB)
 2. Forslag til Gebyrregulativ 2022 (PDF, 4 MB)
 3. Selvkostoversikter Økonomiplanen 2022 – 2025 (PDF, 4 MB)
 4. Eiendomsskatt 2022 (PDF, 3 MB)
 5. Fritak for eiendomsskatt 2022 (PDF, 3 MB)
 6. Kommunedirektørens presentasjon (PDF, 4 MB)
 7. Saken Forslag til vedtak (I) (PDF, 127 kB)
 8. Saken Forslag til vedtak (II) (PDF, 139 kB)
 9. Se kommunedirektørens forslag i digital utgave

Politisk behandling:

 1. Saksframlegg til formannskapet (PDF, 138 kB)
 2. Budsjett 2022 Posisjonens endringsforslag (PDF, 2 MB)
 3. Budsjett 2022 Opposisjonens endringsforslag (PDF, 213 kB)
 4. Møteprotokoll fra formannskapets behandling (PDF, 251 kB)
 5. Protokoller fra utvalgenes behandling (PDF, 88 kB)
 6. Notat fra kommunedirektøren om Statsbudsjettet (PDF, 2 MB)
 7. Notat fra kommunedirektøren om støttekontakttjenesten (PDF, 60 kB)

Spørsmål og svar:

 1. Spørsmål og svar til kommunedirektørens framlegg (I) (PDF, 112 kB)
 2. Spørsmål og svar til kommunedirektørens framlegg (II) (PDF, 145 kB)

Uttalelsene fra fagforeningene:

 1. Fellesorganisasjonen (FO) – Bekymringsmelding fra barnevernstjenesten (PDF, 146 kB)
 2. Fellesorganisasjonen (FO) – Sosialfaglig personell (PDF, 94 kB)
 3. Budsjettuttalelse fra Delta i Østre Toten (PDF, 92 kB)
 4. Kommentar fra Norsk Sykepleieforbund Østre Toten (PDF, 113 kB)
 5. Fagforbundets kommentar til budsjett 2022 (PDF, 76 kB)
 6. Uttalelse fra Utdanningsforbundet til budsjettet (PDF, 431 kB)

Andre uttalelser per 25. november 2021:

 1. LePro -  Innspill til budsjett 2022 (PDF, 231 kB)
 2. Ansatte i barnevernstjenesten – Bekymringsmelding (PDF, 598 kB)
 3. Spørsmål fra Råd for personer med funksjonsnedsettelser (NEFU) (PDF, 105 kB)

 

Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til styringsdokument 2022 den 20. oktober 2021. 

Siden mars 2020 har koronapandemien endret vårt samfunn drastisk. I tillegg til at det påvirker innbyggerne og næringslivet i kommunen, gir det store endringer i aktivitetsnivå og ressursbruk i kommunen. Vi har foretatt raske omstillinger og løst oppgaver på nye måter, for å håndtere koronapandemien og dempe de negative konsekvensene av det. Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å takke ansatte og frivillige for den ekstra innsatsen som er gjort så langt.  Pandemien vil også for 2022 til en viss grad påvirke våre tjenester og hvordan vi leverer disse. Våre politikere, innbyggere og ansatte må være forberedt på at dette vil kreve stadige endringer for å tilpasse oss smittesituasjonen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022, økonomiplan med handlingsprogram for 2022 – 2025, bygger på gjeldende budsjett og økonomiplan 2021-2024. Videre har kommunedirektøren fulgt opp vedtak i enkeltsaker, som får konsekvenser for handlingsprogrammet. 

Se etter muligheter

I gjeldende økonomiplan er det forutsatt netto reduksjon i driftsrammene. Ved reduksjoner blir det, naturlig nok, søkelys på de områder som skal endres og reduseres. I en slik situasjon blir det spesielt viktig å se etter muligheter og sette søkelys på det vi får til, og de gode tjenestene vi også skal levere i de kommende år.

For kommunedirektøren har det vært viktig å bygge kapasitet og kunnskap rundt de endringene vi skal igjennom. Sektorenes drift og investeringsbudsjettet prioriterer og bygger opp under den digitale transformasjonen samfunnet er i. Vi vil ha et spesielt søkelys på IKT-sikkerhet og personvern når vi nå videre skal bruke teknologi for å forbedre og effektivisere tjenestene.  

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. De senere år er det synliggjort at kommunene må bidra mer, hvis vi skal nå målene innen 2030. En vil i planperioden søke å få en tettere oppfølging av målene der en viser Østre Toten kommunes bidrag.

Selv om budsjett for 2022 oppfattes som stramt, mener kommunedirektøren at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud også i 2022 og de kommende år.

Kommunestyret skal vedta handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025 og årsbudsjett for 2022.  Kommunestyret skal vedta et netto budsjett for hver sektor. Sektorene har egne kapitler med opplysninger om størrelsen på budsjettet, beskrivelse av virksomheten, mål og strategier samt en oversikt over de viktigste endringene.

Videre behandling

Videre behandling av kommunedirektørens framlegg til handlingsprogram/økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022:

 • Presentasjon onsdag 20. oktober
 • Formannskapets første behandling onsdag 3. november
 • Utvalgsbehandling i perioden fram til 12. november
 • Formannskapets behandling onsdag 24. november med innstilling til kommunestyrets behandling
 • Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember
 • Kommunestyrets behandling onsdag 15. desember

Til formannskapets endelige behandling 24. november vil kommunedirektøren fremme innstilling til det endelige budsjettvedtaket, og denne vil inneholde selve budsjettvedtaket, inkludert vedtak om gebyrer og vedtak om eiendomsskatt for 2022.