Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Overvåking av artsmangfold i kulturlandskapet

Sommeren 2021 vil NIBIO gjennomføre kartlegging av humler og hekkende fugler i kulturlandskapet i Østre Toten. Dette kan gjøre at det observeres personer i jordbrukslandskapet særlig i perioden sent i mai og tidlig i juni.

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, vil Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Østre Toten kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Arbeidet med fugleovervåking har pågått i Østre Toten siden 2000, men i 2021 vil det på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet også for første gang bli gjort en kartlegging kartlegging av humler i jordbrukslandskapet.

På grunn av prosjektet vil personer kunne observeres i jordbrukslandskapet spesielt i perioden slutten av mai og tidlig i juni, gjerne svært tidlig på morgenen. Siden overvåkingen er væravhengig vil det ikke være mulig å varsle nøyaktig dato når kartlegginger skal gjennomføres.

De som gjennomfører feltarbeidet vil bære et brev fra NIBIO som dokumentasjon.

Mer informasjon