Østre Toten kommune

Østre Toten kommune blir en del av samarbeidet om felles innfordringskontor i Gjøvik-regionen

I november 2020 ble Innfordringskontoret for Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten etablert. Vertskommune ble Vestre Toten. Bakgrunnen for felles innfordringskontor var ønsket om et større fagmiljø, mindre sårbarhet og forhåpentligvis på sikt en rimeligere økonomisk drift. Kontoret har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale årsgebyr, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester med mer.

Utvide samarbeidet

Kommunene i regionen arbeider nå for å utvide samarbeidet på flere områder. I 2021 ble det satt i gang et utredningsarbeid om framtidig interkommunalt samarbeid i regionen.  Det er allerede vedtatt prinsipper for dette, med blant annet en politisk vedtatt viljeserklæring med tilhørende håndbok.

Kommunedirektøren tilrådde at Østre Toten kommune trer inn i det interkommunale innfordringssamarbeidet.  Dette vil styrke fagmiljøet, redusere personrisiko ved å ha svært små fagmiljøer hver for seg, og legge grunnlaget for en effektiv innfordring med muligheter for også å forvalte og innfordre egen startlånsportefølje.  På litt sikt vil dette også bidra til en mer kostnadseffektiv administrativ tjenesteutførelse. Kommunestyret sluttet seg til kommunestyrets tilrådning.

Østre Toten blir nå deltaker i dette samarbeidet fra 01.06.22. Ledighet i stilling i Østre Toten kommune på innfordringsområdet aktualiserte deltakelse i samarbeidet.

Ingen ansatte blir med over fra Østre Toten.

Fakturering

Østre Toten kommune skal fakturere som tidligere og fakturerte beløp skal innbetales til samme konto.

Når en faktura ikke blir betalt i tide, vil innfordringen heretter skje fra det interkommunale innfordringskontoret.  De vil også ha kontakten med skyldneren i den videre prosessen fram til skyldig beløp er betalt.

Varsler om ubetalt faktura sendes fra innfordringskontoret, og det vil framkomme at kravet gjelder ubetalt faktura til Østre Toten kommune.