Østre Toten kommune

Naturtypekartlegging i Østre Toten

I løpet av perioden mai til oktober vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av Østre Toten kommune. Berørte grunneiere med eiendommer over 1 daa skal allerede ha fått informasjonsbrev om kartleggingen.

Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet på vegne av Miljødirektoratet.

Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Målet er å få på plass mer detaljert informasjon om naturen i Norge til bruk i blant annet arealforvaltning. Det vil kunne bidra til at det blir enklere å ta nødvendige hensyn til naturverdiene samt til en mer effektiv og forutsigbar planprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til tiltak for truet natur og/eller tiltak for å bevare kulturlandskapet.