Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Korona: Bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruksnæringen

Koronasituasjonen er fortsatt krevende både for kommunen og næringslivet. Vårt felles mål er å begrense koronasmitte, og samtidig veie dette opp mot andre viktige behov - blant annet landbrukets behov for bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

Oppdatering 28. mai 2021: Grøntnæringa får nytt unntak fra innreiserestriksjonene - tre års relevant erfaring kan gi unntak

I januar ble det innført strenge regler for innreise til Norge. I mars iverksatte imidlertid regjeringen en egen ordning for grøntnæring som har behov for utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde forsvarlig drift. I tillegg har kommunen en egen registreringsordning for utenlandsk arbeidskraft, på samme måte som i fjor.

Under finner du mer informasjon om hva du som arbeidsgiver som trenger utenlandsk arbeidskraft må gjøre, og om retningslinjer og plikter rundt godkjenninger, smittevern mm. i tilknytning til dette. 

Vi understreker at næringa med dette påtar seg et betydelig ansvar for å beskytte kapasiteten i helsevesenet i Østre Toten og Sykehuset i Innlandet, sine egne ansatte og kommunens øvrige innbyggere mot smitte.

Vi oppfordrer så langt mulig at næringa bruker lokal og regional arbeidskraft før utenlandsk blir benyttet.
 

Arbeidsinnvandring - egen dokumentasjonsordning for grøntnæringa

Fra 29. januar ble adgangen til innreise til Norge strammet inn. Unntak fra innreiseforbudet håndteres strengt. Det skal kun gjøres unntak hvis det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner. Grensen er derfor i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Les mer om det på regjeringen hjemmeside. Der kan du også lese mer om unntakene fra innreiserestriksjonene.

19. mars iverksatte imidlertid regjeringen en egen dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft. Ordningen vil være aktuell for foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær, og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene. Det er landbruksdirektoratet som administrerer ordningen. Foretaket som ønsker vurdering hos Landbruksdirektoratet, må sende inn et skjema per arbeidstaker som skal utføre arbeidsoppgaver som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Her finner du veiledning og skjemaet som må fylles inn.

Registrering av utenlandsk arbeidskraft til kommunen

I likhet med i fjor har kommunen utarbeidet et skjema for registrering av utenlandsk sesongarbeidere i landbruket, slik at dette er på plass til grensene åpner opp igjen. Innsendte skjema skal godkjennes av Miljørettet helsevern IKS.

I fjor var skjemaet elektronisk. Siden kommunen ble utsatt for dataangrep i januar er det foreløpig ikke mulig å bruke den elektroniske løsningen. Skjemaet må derfor fylles ut i word, eller skrives ut og leveres utfylt på papir.

Informasjonsplikten til kommunen gjelder i tillegg til andre rutiner i forbindelse med innførsel av utenlandsk arbeidskraft.

Utfylling av skjemaet

Skjemaet skal inneholde:

 • Informasjon om arbeidsgiver
 • En risikovurdering og tiltaksplan for å forhindre spredning av smitte
 • Informasjon om den enkelte arbeidstaker

For informasjon om hva som skal beskrives i risikovurderingen, se eget punkt om dette.

Skjemaet finner du her:

Innsending av skjemaet

Skjemaet sendes på epost til mmt@ostre-toten.kommune.no eller på papir til Østre Toten kommune, pb 24, 2851 Lena eller leveres i innbyggertorget på rådhuset med mottaker Marte Marie Taralrud.

Risikovurdering og tiltak

Når det blir mulig å få inn utenlandske sesongarbeidere til landet, vil smittevernstiltak være arbeidsgivers ansvar. Det samme gjelder å påse at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Arbeidsgiver må derfor gjennomføre en risikovurdering for smitte ved arbeidet og bosted. Denne risikovurderingen skal beskrives i skjemaet for registrering av utenlandske arbeidsinnvandrere til kommunen, som er omtalt på forrige side. Ut fra risikovurderingen må det lages en tiltaksplan og iverksettes tiltak for å hindre smittespredning.

Risikovurderingen i skjemaet som skal sendes inn til kommunen må inneholde en beskrivelse av:

 • Tiltak som igangsettes hvis en arbeider får symptomer på korona
 • Hvordan isolering av en eventuelt smittet arbeidstaker gjennomføres
 • En streng vurdering av om de andre på arbeidslaget/teamet kan arbeide videre mens de er i karantene som følge av at en på arbeidslaget/teamet har symptomer/er smittet
 • Hvilke tiltak som gjennomføres hvis en arbeidstaker får symptomer og/eller smittet og har utført arbeid i forkant
 • Her finner du Arbeidstilsynets råd om risikovurdering

Risikovurderingen skal sendes inn og godkjennes av kommuneoverlegen før utenlandsk arbeidskraft benyttes. Kommuneoverlegen/Miljørettet helsevern IKS kan gjennomføre tilsyn for å sjekke at smitteverntiltak ivaretas. Østre Toten kommune videresender det innsendte skjemaet til rette vedkommende.

Det vises også til Mattilsynets krav til matproduksjon, hvor det står: «Et grunnleggende krav er at personer som håndterer næringsmidler skal være friske. Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddelproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre.».

Arbeidsgiver bør også ta ansvar for å hindre smittespredning utenfor selve arbeidstiden. Det kan for eksempel gjelde organisert handling av matvarer osv. Les mer om risikovurdering og finn sjekkliste for godt smittevern i smittevernveilederen.

Innreise til Norge

Ved ankomst til Norge skal det vises frem dokumentasjon som viser negativ test for covid-19. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. De som ikke viser frem en slik dokumentasjon, kan bli nektet innreise. Det er også obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.

Ved innreise til Norge er det et krav om karantene for alle innreisende i ti døgn, for alle som kommer fra et område med karanteneplikt. Eventuelt er det mulig å ta en PCR-test tidligst syv døgn etter ankomst, og komme ut av karantene dersom denne gir negativt prøvesvar. Dette er kun mulig dersom personen ikke har symptomer, og det er mulig å få til testing. Per nå er det ikke mulig med hurtigtest. Vær obs på at reglene for innreisekarantene kan bli endret.

I tillegg skal personer som skal reise til Norge fylle ut et reiseregistreringsskjema før avreise. Når skjemaet er ferdig registrert, vil den innreisende få en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Mer informasjon om skjemaet finner du her.

Mer informasjon om innreise finner du på regjeringens hjemmeside. 

Karanteneplikt ved innreise

Ved innreise til Norge er det krav om karantene i ti døgn, for alle som kommer fra et område med karanteneplikt. Eventuelt er det mulig å ta en PCR-test tidligst syv etter ankomst, og komme ut av karantene dersom denne gir negativt prøvesvar. Per nå er det ikke lengre mulig med hurtigtest. 

Hovedregelen er at karantenetiden skal gjennomføres på et karantenehotell nær der den innreisende ankommer Norge. Det er ikke eget karantenehotell i Østre Toten. Sarpsborg kommune har ansvaret for de som ankommer Norge ved Svinesund og Ørje, og Ullensaker har ansvaret for de som kommer med fly til Gardermoen. Det er en egenandel på 500 kr per døgn for arbeidsgiver eller den innreisende på karantenehotell.

Hvis en arbeidsgiver selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må lokalene forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene. Godkjenningen må fremlegges ved innreise. Dette må derfor ordnes i god tid før arbeidstakerne kommer til landet.

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering for arbeidstakerne som gjelder for resten av oppholdet. Tilleggskravene ved innreisekarantene er:

 • Mulighet for å unngå nærkontakt med andre
 • Enerom med TV og internett
 • Eget bad
 • Eget kjøkken eller matservering

Vær obs på at karantenereglene ved innreise kan bli endret.

Alle innreisende må etter endt karantenetid forholde seg til de til enhver tid gjeldende smittevernregler i Østre Toten kommune samt nasjonale retningslinjer.

Smittevernveileder

Smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet har blitt oppdatert. Den nye versjonen er tilgjengelig her. Det er svært viktig at alle som tar imot utenlandske arbeidstakere gjør seg kjent med denne.

I veilederen er det oversiktlig beskrevet hva personer som kommer til Norge må gjøre ved innreise. Den inneholder også lenker videre til relevant informasjon.

Vaksinering av arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere som oppholder seg i Østre Toten har rett til å bli vaksinert mot covid-19, hvis de ikke allerede er vaksinert i sitt hjemland. Dette forutsetter at de oppholder seg i kommunen når vi vaksinerer den gruppen de tilhører i forhold til den fastsatte prioriteringen for vaksinering, og at de er her lenge nok til å få begge doser av vaksinen hvis det er snakk om en todosevaksine. Status for framdrift på vaksineringen i forhold til gruppe/alder legges jevnlig ut på kommunens hjemmeside.

Arbeidsinnvandrere som ønsker vaksine må registrere seg i vaksinekøen på samme måten som øvrige innbyggere. Det vil bli åpnet for dette i løpet av kort tid. Mer informasjon finnes på denne siden.

Norsk sesongarbeidskraft

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for permitterte å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Arbeids- og sosialdepartementet vil derfor legge frem et forslag om en endringsforskrift for landbruket, som vil ha en virkning fram til 1. oktober. For å gjøre dette mulig ønsker de at dagpenge-mottakere som tar seg jobb som sesongarbeidere, skal kunne føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. Dette mener regjeringen skal gjøre at de som tar seg jobb i landbruket skal tjene mer på det. Les mer om dette her.

Regjeringen har gitt en ekstra milliard til arbeidsledige og permitterte. Med dette ønsker de spesielt å legge til rette for at flere ungdommer skal få sommerjobb og bedre oppfølging. Les mer om denne pakken her. Det lokale NAV-kontoret kan hjelpe deg til å få tak i norsk arbeidskraft. Ta kontakt med markedskontakt Randi Haug (tlf 976 29 349/randi.haug@nav.no) for å få hjelp til å få tak i norsk arbeidskraft.

Informasjon om korona på andre språk

Det være nyttig å ha tilgjengelig informasjon til sesongarbeiderne på deres eget språk. På Helsedirektoratets sider ligger det informasjon om koronasituasjonen på mange ulike språk. Det er viktig at alle arbeiderne kjenner godt til både smittevernreglene, mulige symptomer på korona, og hva de skal gjøre hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon.

Hvis nødvendig må arbeiderne også få informasjon om testing og karanteneregler. Mer om dette finner du på norsk og engelsk på kommunens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørsmål knyttet til utenlandske arbeidsinnvandrere eller norsk arbeidskraft i landbruket i dagens koronasituasjon, ta kontakt!

Miriam Tessem Strøm, avdelingsingeniør
Miljørettet helsevern IKT
miriam@mrhv.no
tlf 413 733 79

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk
Østre Toten kommune
mmt@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 55 927

Randi Haug, markedskontakt
NAV Østre Toten
randi.haug@nav.no
tlf 976 29 349

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927