Østre Toten kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1 legges med dette forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14.juni.

Dokumentet er lagt ut i kommunens innbyggertorg på rådhuset. (PDF, 782 kB)

Merknader sendes postmottak@ototen.no.

Samtidig varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11.