Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Kommunen ønsker bedre dialog med utbyggere

Østre Toten kommune vil jobbe aktivt for å etablere en bedre dialog med både profesjonelle og private utbyggere. Bakgrunnen er en rapport som tar for seg samarbeidet mellom kommunen og utbyggere.

Sommeren 2020 rettet en gruppe lokale utbyggere i Østre Toten kritikk mot plan- og byggesaksmiljøet i kommunes administrasjon. I et brev satte de fokus på det de mente er liten samarbeidsvilje og fleksibilitet i saksbehandlingen i plan- og byggesaker i kommunen. Deres oppfatning var at dette er til hinder for gode lokale utviklingsprosjekter.

I etterkant av henvendelsen bestilte kommunedirektøren en uavhengig rapport for å belyse temaer som ble trukket fram i brevet. Selskapet som har utarbeidet rapporten har bred erfaring fra organisasjonsutvikling og offentlig forvaltning. I arbeidet med rapporten er både eksterne aktører og ansatte i kommunen intervjuet. Det er konsulentselskapet selv som har valgt ut hvem som skulle intervjues.

Mulige årsaker og aktuelle tiltak

Rapporten påpeker flere mulige årsaker til de opplevde konfliktene. Det vises blant annet til at regelverket innen plan- og byggesaksområdet er krevende. Administrasjonen har gjennom saksbehandlingen ansvaret for at både nasjonalt lovverk og lokalt vedtatte planer følges, uavhengig av hva som til enhver tid er de sittende folkevalgtes ønsker. Samtidig vil det ofte være mulig å utvise skjønn innenfor de rammene regelverket setter.

Det trekkes også fram at aktører fra andre kommuner i stor grad er fornøyde og har en god relasjon til de aktuelle enhetene i kommunen, og mener at Østre Toten er minst like bra som nabokommunene på disse områdene. Blant lokale utbyggere er misnøyen vesentlig større.

I rapporten legges det også fram forslag til tiltak som kan bidra til et bedre samarbeid mellom næringsliv, folkevalgte og kommuneadministrasjon i plan- og byggesaker.

Skal brukes til forbedringsarbeid

- Rapporten peker på en del sentrale utfordringer Østre Toten kommune har på de aktuelle områdene, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. – Vi kommer til å bruke konklusjonene herfra aktivt til å forbedre vårt samarbeid både internt og overfor eksterne aktører, sier han.

Stensrud viser blant annet til at kommunen nå skal i gang med å lage en ny kommuneplan. I denne planen legges overordnede lokale premisser for arealbruk, noe som skal bidra til forutsigbarhet og langsiktighet for både næringsliv og innbyggere. – En god kommuneplanprosess vil kunne gi en mer omforent oppfatning av planen og intensjonen bak denne, og også av hvilke roller og funksjoner politikere og administrasjon har, påpeker Stensrud.

Kommunedirektøren sier at det som en oppfølging av rapporten vil bli foretatt en gjennomgang av interne prosesser, blant annet med sikte på å vurdere om administrasjonen bruker det handlingsrommet som er tilgjengelig i behandlingen av plan- og byggesaker.

- Vi vil bruke rapporten aktivt i vårt arbeid med å utvikle og forbedre prosesser og rutiner, stille spørsmål ved hvordan vi arbeider, hvordan vi opptrer, hvordan vi blir oppfattet samt hvordan ønsker vi å fremstå utad i møte med utbyggere og innbyggere, sier Stensrud. Han understreker at det er viktig å få til en god dialog med utbyggere både i enkeltsaker og generelt. Blant annet kan det være aktuelt å avholde jevnlige temamøter med næringa for å etablere en felles forståelse av hvilke rammer som gjelder for ulike sakstyper, både når det gjelder muligheter og begrensninger.

Ønsker en mer liberal plan

- Fra politisk hold er vi opptatt av å få på plass et noe mer liberalt planverk, slik at det kan bli lettere å bruke areal som er tilgjengelig i grendene, sier ordfører Bror Helgestad. – Det er blant annet et mål å samordne den overordnede arealplanen for kommunen med planen som i dag gjelder for Lena, sier han.

Ordføreren påpeker at det også politisk må jobbes for at kommunen skal bli en mer forutsigbar og konstruktiv samarbeidspartner for både innbyggere og næringsliv som ønsker å bygge ut. Han legger samtidig vekt på at likebehandling er et viktig prinsipp som fortsatt skal gjelde i Østre Toten kommune.

Ole Magnus Stensrud
Kommunedirektør
E-post
Mobil 992 05 701