Østre Toten kommune

Snarveier

Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Østre Toten kommune - sjette tildeling.

Østre Toten kommune er blitt tildelt ytterligere 533 000 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021/22. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vilkår for å søke               

 1. Bedriften må har operativ virksomhet i Østre Toten Kommune.
 2. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.

Bedriften kan søke på grunnlag av en eller flere av følgende punkter:

 1. Bedriften har tapte inntekter som følge av smittevernrestriksjoner.
 2. Bedriften har økte kostnader som følge av smittevernrestriksjoner.
 3. Bedriften kan dokumentere at den har falt utenom andre støtteordninger.

Søknad

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Østre Toten kommune og velg «Kommunal kompensasjonsordning – Sjette tildeling».

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig:

 • arkfane 2 Kontaktopplysninger
 • arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostander og tap som ønskes kompensert
 • arkfane 4 Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år
 • arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se dokumentasjon)

Dokumentasjon (viktig)

Last opp dokumentasjon som beskriver følgende:

 1. Kort redegjørelse for hvordan smitteverntiltak i Østre Toten Kommune har påvirket bedriftens økonomi i perioden det søkes kompensasjon for sammenlignet med tilsvarende periode i 2019/2020.
 2. Kort redegjørelse for støtte fra andre ordninger. Dersom bedriften har falt utenom andre ordninger, oppgis hvilke ordninger det er søkt på, ev. begrunnelse for at det ikke er søkt andre støtteordninger.
 3. Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og økonomisk redegjørelse for 2021 (utkast til årsregnskap fra regnskapsfører)

Prioritering av søknader

Søknader vil sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte fra tilsvarende og eller andre ordninger. Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.

Regelverk for behandling

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. I søknadsprosessen bruker Østre Toten kommune KMDs notifisert en nasjonal paraplyordning som søknadsprosess i den kommunale kompensasjonsordningen. Østre Toten Kommune bruker denne ordningen for alle tilskudd i denne sjette tildelingsrunden fra departementet. ESA har godkjent en utvidelse av notifisert ordning, til 30. juni 2022, samt hevet beløpet for hva hvert foretak kan motta i tilskudd, til 2,3 millioner Euro.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. januar 2022 kl. 24:00. Søknadene behandles samlet etter søknadsfrist.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet utbetales i løpet av februar 2022 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Kontaktperson Østre Toten Kommune:

Knut Ladegård: knut.ladegard@ototen.no