Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Kokevarselet opphører 

OPPDATERT 23. JULI: Vi opphever anbefaling om koking av drikkevannet som har vart siden 5. juli.

Etter iherdig jobbing sammen med fagekspertise og leverandør, gjennomføring av ulike tiltak i samråd med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, oppheves nå anbefalingen om å koke vannet. 

Som tidligere fortsetter vi å overvåke vannet nøye, for at vi til enhver tid skal vite at vi har trygt vann i springen. 

Takk for tålmodigheten deres og fortsatt god sommer.

 

Informasjon lagt ut torsdag 15. juli:

Vi må dessverre videreføre kokevarselet inntil videre. Årsaken er at vårt nye UV-anlegg ikke fungerer helt som forventet. Dette jobber vi nå iherdig med å finne årsaken til.

UV-behandling er en del av vannrenseprosessen i kombinasjon med klorbehandling for at vi skal ha trygt drikkevann. Nå kjøres UV-anlegget med høyere UV-bestråling enn normalt, og vi har økt klordosen noe. Dermed har vi mindre sikkerhetsmargin på renvannet enn normalt.

De nærmeste ukene vil det bli jobbet med leverandør og fagmiljøer for å finne ut hva som er årsaken til disse utfordringene, og hva vi kan gjøre for å sikre vannleveransen på kort og lang sikt.

Dette vil dessverre ta noe tid. Situasjonen er svært utfordrende og komplisert.

Det vil daglig bli tatt prøver av vannet, for å få en historikk og et grunnlag for videre tiltak.

Usikkerheten som har oppstått gjør at vi, i samarbeid med Mattilsynet, anbefaler å koke vannet ut ifra et føre-var-prinsipp. Kokevarselet gjelder i første omgang fram til torsdag 29. juli. Vi beklager de ulemper det medfører. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon senest 29. juli.

Har noen spørsmål kan Vann og avløp kontaktes på mail: vannogavlop@ototen.no

Her kan du lese mer: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? - FHI

MERK:

Vi registrerer at det er flere som ytrer krav om reduksjon i gebyrer når vi nå har kokevarsel som går over tid. Vi har full forståelse for at våre innbyggere opplever ulemper ved å måtte forholde seg til kokevarsel over en lengre periode.

Spørsmål som har med gebyrer å gjøre, er noe vi må komme tilbake til på et senere tidspunkt. Nå er vårt fokus å finne en løsning på utfordringene med vannrensingen.

 

Informasjon lagt ut torsdag 8. juli:

Det jobbes nå iherdig med involverte parter for å sikre kvaliteten på leveransen av vann i kommunen, og iverksette gode tiltak slik at kokevarselet kan oppheves. Vi må være sikre på at vannet er trygt før et slikt varsel kan oppheves.

I dag, 8. juli, har det blant annet vært møte med Mattilsynet og kommuneoverlegen, som er enige om at vi de kommende dagene skal ta daglige vannprøver. En vannprøve viser kun et øyeblikksbilde av vannet akkurat da. For å være sikker på at vannet ut til abonnentene er rent og trygt, trenger vi derfor å ta mange prøver over flere dager. 

Prøvene blir analysert, og på bakgrunn av disse resultatene vil vi kunne trekke en foreløpig konklusjon, forhåpentligvis torsdag 15. juli. 

Vi forstår at det er slitsomt og tidkrevende å måtte koke vannet over så lang tid, men vi må være sikre på at vannkvaliteten vår er god, og at ingen blir syke. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon. Inntil videre opprettholdes kokepåbudet i henhold til føre-var-prinsippet. 

Har noen spørsmål kan Vann og avløp kontaktes:  

* Mail: vannogavlop@ototen.no 

* Vakttelefon: 958 66 723

Her kan du lese mer: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? - FHI

 

Informasjon lagt ut tirsdag 6. juli:

I går, mandag 5. juli, sendte vi ut varsel om koking av vann til drikke og matlaging. Dette etter pålegg fra Mattilsynet, som et føre-var-prinsipp.
I testperioden av nytt UV-anlegg ble det påvist bakterier mens dette vannet ble kjørt tilbake i Mjøsa. Dette vannet ble ikke distribuert til abonnenter.
Fra 4. juni da det nye UV-anlegget ble satt i ordinær drift, er det ikke registrert bakterier i vannet. Men fordi testperioden viste noe usikkerhet knyttet til innstillinger og forventede verdier på det nye UV-anlegget, så er vi pålagt av Mattilsynet å sende ut kokevarsel.
Vi jobber nå iherdig, på alle fronter, med involverte parter for å løse denne usikkerheten og iverksette gode tiltak.
Vi kommer tilbake med mer informasjon. Inntil videre opprettholdes kokepåbudet i henhold til føre-var-prinsippet, for vi skal være 100 prosent sikre på vannkvaliteten vår i Østre Toten.

 

Informasjon lagt ut mandag 5. juli:

Vi må i dag (5.7.21) sende ut varsel for å anbefale koking av vann til drikke og matlaging i Østre Toten kommune. Dette etter avtale med Mattilsynet.

Det installeres nytt UV-renseanlegg på vårt vanninntak ved anlegget på Kihlestrand på Kapp. Det har oppstått usikkerhet om renseeffekten er god nok i det nye UV-anlegget, da det har sluppet igjennom to enkeltprøver for klostridium perfringens. Denne bakterien finnes i tarmen hos dyr og mennesker, og den kan påvises i jord og forurenset vann.

Dette skjedde 25. og 31 mai. Vi har ikke påvist clostridium perfringens etter dette ut til abonnentene, og testprøver viser rent vann. Men siden vi er usikre på om anlegget har god nok effekt under alle forhold er det riktig etter føre-var-prinsippet å anbefale koking av vannet.

Det vil pågå undersøkelser fremover for å finne ut hvorfor dette kan skje.

Anlegget er godkjent etter Ø-norm og av Folkehelseinstituttet, men fungerer tilsynelatende ikke bra nok siden det har vært påvisning etter vannbehandling.

MERK: Når det gjelder testene som ble foretatt 25. og 31. mai dreier dette seg om testvann som er kjørt tilbake til Mjøsa, og ikke ut til abonnentene.