Østre Toten kommune

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 ble førstegangs behandlet av formannskapet den 22.02.2023, hvor det ble vedtatt å legge planforslaget ut på høring i seks uker.

Østre Toten skal være attraktiv for både nåværende og framtidige innbyggere, næringsdrivende og besøkende. Kommunen vår er mangfoldig, og lokale særpreg står sentralt i utviklingen av tettsteder og grender, står det i høringsforslaget.

Planforslaget følger opp planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2021.

Relatert dokument:

Saksdokumenter er også lagt ut på innbyggertorget.

Strategisk og helhetlig planlegging

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for strategisk og helhetlig planlegging, hvor det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Østre Toten-samfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordnede plandokumentet, som skal legges til grunn for både arealdel, årlig handlingsprogram med økonomiplan og budsjett, og øvrig planverk i kommunen. Når vedtatt plan skal iverksettes vektlegges politisk og administrativt eierskap, men også samskaping og medvirkning fra innbyggere, næringsliv og sivilsamfunnet. Hensikten er å skape et folkelig engasjement for sammen å utvikle Østre Toten-samfunnet i ønsket retning.

Planforslaget peker på følgende satsingsområder:

  • Bærekraftige lokalsamfunn
  • God oppvekst
  • God helse for alle
  • Frivillighet, medvirkning og samskaping
  • Næringsliv og innovasjon
  • Klima- og miljøvennlig utvikling
  • Kommunen som organisasjon
  • Kommunikasjon

Planen inneholder også en arealstrategi, der hensikten er å skape sammenheng mellom målene og strategiene i samfunnsdelen, og kommuneplanens arealdel.

Høringsuttalelse

Vi oppfordrer alle som har synspunkter på planforslaget om å avgi høringsuttalelse og disse sendes skriftlig som e-post til: postmottak@ototen.no, eller som brev til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Høringsfrist

Høringsfristen settes til 20. april 2023.