Østre Toten kommune

Godt frammøte på informasjonsmøte om private avløpsanlegg

Mer enn 120 innbyggere tok turen til Bygdestua onsdag kveld, da Østre Toten kommune holdt informasjonsmøte om oppgradering av private avløpsanlegg.

Bakgrunnen for møtet var at Østre Toten kommune som forvaltningsmyndighet har startet arbeidet med gjennomgang og oppfølging av private avløpsanlegg. En del innbyggere har allerede fått pålegg om å oppgradere sine avløpsanlegg, og mange vil få tilsvarende pålegg de nærmeste årene. Kommunen er pålagt å følge opp at alle private avløpsanlegg blir oppgradert til å tilfredsstille dagens rensekrav. Dette skyldes forpliktelser kommunen har i forhold til sentrale lover og regelverk samt EUs vanndirektiv.

Gamle anlegg renser for dårlig

Hensikten med oppgradering av avløpsanleggene er å redusere forurensningen til vassdrag, spesielt av bakterier og fosfor. Forurensning fra avløp er blant annet hovedårsaken til algeoppblomstring, som vi flere ganger de siste årene har hatt i Mjøsa i badesesongen. Mjøsa er som kjent også drikkevannskilde for Østre Toten og en rekke andre kommuner.

Anlegg som er utdaterte renser ikke avløpsvannet godt nok. Det er anslått at så mange som 4 av 5 av de rundt 2100 private anleggene som finnes i kommunen i dag, må oppgraderes i løpet av de neste 10 årene. Dette kan skyldes at anlegget er av en type som ikke lenger er godkjent, at det ikke er dimensjonert til dagens bruk, at spredegrøftene har utlevd sin levetid, eller at det er andre feil eller mangler ved anlegget. 

Følges opp etter soneinndeling

Kommunen har laget en soneplan som viser i hvilken rekkefølge de vil prioritere å følge opp ulike deler av kommunen med pålegg om å oppgradere anleggene. Rekkefølgen er bestemt ut fra av hvilke vassdrag som er mest forurenset.

De som deltok på Bygdestua fikk også vite mer om hvordan regelverket og metodene for private avløpsanlegg har endret seg over tid, og se eksempler på hvordan mange eldre anlegg ser ut og fungerer (eller ikke fungerer) i dag.

Innledere på informasjonsmøtet var Vegard Aass, vann- og avløpssjef og Maren Alexandra Ødegård, saksbehandler private avløp fra Østre Toten kommune samt Lars Westlie fra Hydrogeologi og vannrådgivning. 

Mer informasjon

Maren Alexandra Ødegård
Konsulent
E-post
Telefon 94 82 39 94
Mobil 94 82 39 94